Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
9. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
10. Koordinuoja įvairių savivaldybės administracijos investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis, bendradarbiauja su konsultantais.
11. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono strateginį plėtros planą, kuria ir tobulina jo įgyvendinimo priežiūrą.
12. Kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą.
13. Dalyvauja rengiant projektus, paraiškas įvairių lietuvos ir europos sąjungos fondų paramai gauti.
14. Organizuoja ir vykdo savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
15. Dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe.
16. Tvarko skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą.
17. Organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
19.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-11, 10:45:37