Pasirinkite kalbą

I.  BENDROJI DALIS

1. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto (toliau - socialinių išmokų specialistas) pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto.
2. Socialinių išmokų specialistą pareigoms priima ir atleidžia iš darbo, skiria tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Socialinių išmokų specialistas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas skyriaus vedėjui.
4. Socialinių išmokų specialistas vadovaujasi Socialinių darbuotojų etikos kodeksu bei Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisiniais aktais, apibrėžiančiais veiklą, kuri priklauso darbuotojo kompetencijai.
5. Socialinių išmokų specialistas privalo būti susipažinęs su:

5.1. Teisiniais aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos teikimą;
5.2. Socialinės apsaugos politikos principais bei socialinės apsaugos sistema;
5.3. Rajono Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais;
5.4. Pašalpų ir išmokų rūšimis, jų paskirtimi;
5.5. Priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimais bei jų laikytis.

6. Socialinių išmokų specialistas privalo mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos bei duomenų bazių valdymo sistemomis; bendrauti su klientais.
7. Socialinių išmokų specialistui privalu turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

II. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Socialinių išmokų specialisto pagrindinis uždavinys – skirti nemokamą maitinimą Radviliškio rajono mokyklų moksleiviams, aprūpinti juos būtiniausiais mokinio reikmenimis.
9. Socialinių išmokų specialistas priima iš mokyklų prašymus su reikiamais dokumentais dėl nemokamo maitinimo skyrimo mokiniams ir aprūpinimo būtiniausiais mokinio reikmenimis.
10. Teikia konsultacijas mokyklų socialiniams pedagogams mokinių nemokamo maitinimo ir mokinių aprūpinimo būtiniausiais mokinio reikmenimis klausimais.
11. Teikia pasiūlymus dėl nemokamo mokinių maitinimo ir aprūpinimo būtiniausiais reikmenimis tvarkų tobulinimo bei kitais socialinio darbo veiklos organizavimo klausimais.
12. Sudaro ataskaitas ir suvestines mokinių nemokamo maitinimo klausimais.
13. Pildo mokinių nemokamo maitinimo žurnalus ir kas ketvirtį atsiskaito Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už suteiktą socialinę paramą mokiniams.
14. Esant būtinybei – tikrina buities sąlygas.
15. Išduoda pažymas apie Radviliškio rajono gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą, reikalingas socialinės paramos skyrimui.
16. Užtikrina raštvedybos taisyklių laikymąsi Socialinės paramos skyriuje.
17. Tvarko skyriaus dokumentų archyvą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl dokumentų archyvavimo ar naikinimo.
18. Tvarko skyriaus gaunamų, siunčiamų dokumentų registraciją.
19. Savarankiškai planuoja ir organizuoja savo veiklą.
20. Vykdo kitus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo nurodymus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-08, 11:38:21