Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);
3.4. laikytis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Socialinės paramos skyriaus specialistas pagal kompetenciją (priskirtas funkcijas) vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus ir juos įgyvendinančius planavimo dokumentus;
4.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų socialinės paramos, socialinių paslaugų bei kitais socialinės veiklos klausimais projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
4.3. rengia sutarčių projektus, papildomus susitarimus, įgyvendina Skyriui pavestus sutartinius įsipareigojimus;
4.4. planuoja savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės tikslinių dotacijų poreikį;
4.5. rengia ir pagrindžia sąmatas biudžeto lėšoms gauti, pateikia panaudojimo ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
4.6. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;
4.7. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus (rašytinius ir žodinius) Skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. teikia informaciją, statistinius duomenis organizacijoms, įstaigoms, asmenims ir juos konsultuoja socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
4.9. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie esamą socialinę būklę ir pokyčius Savivaldybėje, analizuoja rajono gyventojų socialinius poreikius, nustato prioritetus sprendžiant socialines problemas;
4.10. administruoja socialines išmokas:

4.10.1. socialinę pašalpą, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – įstatymas), piniginę socialinę paramą kitais įstatyme nenustatytais atvejais;
4.10.2. organizuoja Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos darbą, koordinuoja seniūnijų socialinės paramos komisijų darbą;
4.10.3. kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensavimą;
4.10.4. paramą mirties atveju, nustatytą Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme;
4.10.5. kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;
4.10.6. išmokas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme;
4.10.7. tikslines kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme;
4.10.8. išmokas neįgaliesiems;
4.10.9. vienkartines pašalpas už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius;
4.10.10. vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
4.10.11. bendradarbiauja ir teikia informaciją Užsienio išmokų tarnybai ir Europos Sąjungos šalims  pagal ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentus;
4.10.12. priima klientus, konsultuoja juos socialinės paramos teikimo klausimais, išduoda gyventojams pažymas apie jų gaunamas socialines išmokas;

4.11. sprendžia neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus:

4.11.1. administruoja būsto pritaikymą neįgaliesiems, organizuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbą;
4.11.2. administruoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, organizuoja šių projektų atrankos komisijos darbą, vykdo projektų įgyvendinimo kontrolę;
4.11.3. koordinuoja asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynų pildymą. Užpildytas klausimynų kopijas pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai;

4.12. koordinuoja neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo dokumentų tvarkymą, organizuoja Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą;
4.13. paveda Savivaldybės administracijos paskirtiems socialiniams darbuotojams įvertinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba tam tikrose srityse ir parengti išvadą;
4.14. administruoja mokinių nemokamą maitinimą mokyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti;
4.15. organizuoja rajono gyventojų aprūpinimą maisto produktais ir būtinojo vartojimo prekėmis, vykdant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus;
4.16. administruoja socialinių paslaugų Savivaldybėje organizavimą:

4.16.1. analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis;
4.16.2. kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;
4.16.3. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;
4.16.4. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą, priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo;
4.16.5. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
4.16.6. organizuoja asmenų apgyvendinimą socialinės globos įstaigose, užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
4.16.7. organizuoja likusiam be tėvų globos vaikui ar socialinę riziką patiriančiam vaikui, taip pat vaikui su negalia, socialinės adaptacijos bendruomenėje planų sudarymą;
4.16.8. koordinuoja rajono socialinių įstaigų darbą;
4.16.9. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo;

4.17. administruoja vaikų dienos centrų projektus;
4.18. tvarko dokumentus ir ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo daugiavaikėms motinoms;
4.19. renka dokumentus ir teikia rekomendacijas Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl daugiavaikių motinų apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu;
4.20. koordinuoja seniūnijų specialistų socialiniam darbui veiklą, teikia metodines konsultacijas;
4.21. administruoja Studijų rėmimo programos lėšas;
4.22. tvarko visų išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje, dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei Kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis, naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis pagal Skyriaus vykdomas socialinės paramos funkcijas;
4.23. lanko suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, vienišus senyvo amžiaus asmenis ar asmenis, kuriems nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos (priežiūros) poreikis, kitus asmenis, surašo gyvenimo ir buities tyrimo aktus;
4.24. organizuoja dokumentų valdymą Skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, tvarko dokumentų archyvą, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro bylų apskaitos dokumentus ir su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu derina vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolatinio saugojimo bylų apyrašus ir dokumentų naikinimo aktus;
4.25. teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui;
4.26. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4.27. tvirtina pateiktų dokumentų nuorašus;
4.28. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitų rajonų savivaldybėmis, jų struktūriniais padaliniais ir socialinės paramos skyriais, Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis bei religinėmis institucijomis;
4.29. dalyvauja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje;
4.30. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu;
4.31. rūpinasi seniūnijų specialistų socialiniam darbui ir Skyriaus specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimu;
4.32. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.
4.33. Skyriaus specialistas su jam priskirtomis funkcijomis supažindinamas pasirašytinai.

IV SKYRIUS
PAREIGOS

5. Vykdydamas pavestas funkcijas, specialistas privalo:

5.1. būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su žmonėmis;
5.2. išlaikyti prieinamos informacijos konfidencialumą;
5.3. vykdyti darbdavio, skyriaus vedėjo nurodymus;
5.4. pastebėjęs duomenų netikslumus, kurie galėjo turėti įtakos pašalpų ir išmokų skyrimui, paslaugų teikimui, nedelsiant informuoti skyriaus vedėją;
5.6. įsisavinti programų naujoves bei taikyti jas tolimesniame darbe.

V SKYRIUS
TEISĖS

6. Specialistas turi teisę:

6.1. pasirašyti skyriaus dokumentus pagal savo kompetenciją;
6.2. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus darbo ir kitais klausimais;
6.3. dalyvauti visuomeninėje veikloje;
6.4. dalyvauti seminaruose, pasitarimuose;
6.5. gauti atlyginimą už atliktą darbą ir kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka;6.6. kelti kvalifikaciją.

 VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Specialistas atsako už:

7.1. kokybiškai ir laiku vykdomas pareigas;
7.2. patikėtų materialinių vertybių saugumą;
7.3. už teisėtą ir teisingą duomenų įforminimą;
7.4. įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų ir pareiginių nuostatų vykdymą.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 09:58:08