Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Socialinės paramos skyriaus vyresnįjį buhalterį priima ir atleidžia iš darbo, skiria tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Darbuotojas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas skyriaus vedėjui.
3. Vyresnysis buhalteris privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos vedimo tvarką ir atsakomybę, skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
4. Vyresnysis buhalteris privalo būti susipažinęs su:

4.1. valstybės finansine ir socialine politika;
4.2. įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimais buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. buhalterinės ir finansų apskaitos formomis bei blankais, jų užpildymo tvarka ir metodais įmonėje;
4.4. priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimais bei jų laikytis.

5. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį ekonominį-buhalterinį išsilavinimą.

II. SKYRIUS
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Vyresnysis buhalteris apskaičiuoja skyriaus darbuotojų, seniūnijose dirbančių socialinio darbo organizatorių ir viešuosius darbus dirbančių žmonių darbo užmokestį ir mokesčius, parengia ir pateikia dokumentus, laiku atsiskaito su reikiamomis įstaigomis ir organizacijomis.
7. Vykdo skyriaus vedėjo ir vyriausiojo buhalterio nurodymus.
8. Vykdo piniginių lėšų panaudojimo kontrolę iš Savivaldybės biudžeto, specialių tikslinių dotacijų  ir valstybės biudžetų, susijusią su buhalterine apskaita ir lėšų planavimu.
9. Rengia ataskaitas apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį bei tvarko darbuotojų  darbo laiko apskaitą.
10. Surenka pirminius dokumentus balansui sudaryti.
11. Sudaro memorialinius orderius pagal atskiras sąskaitas iš bankinių dokumentų.
12. Tvarko šalpos išmokų ir išmokų vaikams buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės dokumentaciją.
13. Vyresnysis buhalteris kartu su vyriausiojo buhalterio pavaduotoja sutikrina pašalpų ir išmokų žiniaraščius.
14. Vykdo išmokų vaikams bei socialinių pašalpų mokėjimo paslaugomis (maisto talonais) buhalterinę apskaitą ir rengia bei teikia maisto talonus seniūnijoms.
15. Vykdo šalpos išmokų   administravimo funkciją, susijusią su buhalterine apskaita.
16. Vykdo finansavimo, gautinų ir mokėtinų sumų bei sąnaudų apskaitą,  registruoja finansavimo ir sukauptas pajamas.
17. Pateikia informaciją finansinėms ataskaitoms parengti.
18. Rengia finansines ataskaitas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 09:56:09