Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorius – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį:

1.1. Pareigybės grupė –  I
1.2. Pareigybės pavadinimas –  socialinio darbo organizatorius (263513)
1.3. Pareigybės lygis – A2
1.4. Socialinio darbo organizatorių skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius. Socialinio darbo organizatorius tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui, atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Socialinio darbo organizatoriaus pareigybė reikalinga socialiniam darbui bei socialinės paramos teikimui seniūnijoje organizuoti, konsultuoti piliečius įvairiais socialiniais  klausimais, teikti siūlymus dėl socialinių problemų sprendimo, kaip egzistuojančios valstybėje socialinės paramos teisinės, organizacinės ar ekonominės formos galėtų padėti globojamiems asmenims ar jų grupėms spręsti iškilusias problemas.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus pareigybė – organizuoti socialinės paramos teikimą Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų gyventojams.

IV. SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Socialinio darbo organizatoriaus pareigybei, Darbo kodekso nustatyta tvarka, priimamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo išsilavinimą, mokantis lietuvių kalbą, sugebantis pritaikyti teisės aktus, mokantis logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijoje.
5. Socialinio darbo organizatorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu ir kitais teisiniais aktais, apibrėžiančiais veiklą, kuri priklauso darbuotojo kompetencijai, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
6. Socialinio darbo organizatorius privalo:

6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą.
6.2. Būti susipažinęs su Savivaldybės administracijos darbo reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Seniūnijos nuostatais.
6.3. Turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti; 
6.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6.5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. Įgyti ne žemesnę kaip socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.

V. SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Socialinio darbo organizatorius vykdo šias funkcijas:

7.1. Palaiko glaudžius ryšius su seniūnijos gyventojais, renka ir analizuoja socialinius rodiklius apie vietos bendruomenę;
7.2. Rengia seniūnijos teritorijoje socialinių paslaugų, socialinės integracijos programas, teikia konsultacijas gyventojams apie Savivaldybės vykdomas socialines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
7.3. Seniūnijos pagyvenusiems, socialiai remtiniems gyventojams ir asmenims su negalia organizuoja socialinę paramą:

7.3.1. Informuoja ir konsultuoja socialinių lengvatų ar paramos klausimais;
7.3.2. Tarpininkauja teikiant materialinę paramą;
7.3.3. Tarpininkauja aprūpinant neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis;
7.3.4. Įvertina asmens specialiuosius poreikius;
7.3.5. Įvertina asmens savarankiškumą ir poreikį socialinėms paslaugoms;
7.3.6. Tarpininkauja skiriant bendrąsias, specialiąsias socialines paslaugas;
7.3.7. Tarpininkauja apgyvendinant stacionariose socialinės globos įstaigose.

7.4. Analizuoja interesantų socialines situacijas, nustato individualius ir šeimos poreikius socialinei paramai, padeda spręsti jiems socialines problemas;
7.5. Socialinio darbo organizatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais, priima iš gyventojų prašymus, renka duomenis, formuoja bylas, priima sprendimus pagal savo kompetenciją dėl:

7.5.1. Piniginės socialinės paramos;
7.5.2. Išmokų vaikams;
7.5.3. Vienkartinės išmokos gimus vaikui;
7.5.4. Išmokos nėščiai moteriai;
7.5.5. Globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo;
7.5.6. Vienkartinės specialios laidojimo pašalpos mirties atveju;
7.5.7. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikams;
7.5.8. Vienkartinės pašalpos.

7.6. Priima iš seniūnijos gyventojų prašymus ir kitus dokumentus reikalingus šalpos išmokų, socialinės paramos mokiniams paskyrimui, kuriuos pateikia rajono Socialinės paramos skyriaus specialistams.
7.7. Teikia Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, komisijai, pasiūlymus dėl išmokų teikimo rizikos šeimoms, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
7.8. Teikia Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams komisijai, pasiūlymus dėl socialinės paramos teikimo (nutraukimo) bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims, ir asmenims patyrusiems socialinę riziką, socialinės paramos teikimo, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
7.9. Suveda duomenis apie gyventojus, jiems teikiamas ar nepaskirtas socialines išmokas, nurodydamas jų neskyrimo priežastis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
7.10. Organizuoja Seniūnijoje maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimą;
7.11. Derina savo veiklą su Seniūnijoje socialines paslaugas teikiančiais lankomosios priežiūros darbuotojais ir socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis;
7.12. Bendradarbiauja su valstybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;
7.13. Organizuoja socialinę paramą Seniūnijos socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms;
7.14. Dalyvauja Seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.15. Rengia informaciją apie socialinės paramos teikimą Seniūnijos veiklos planui ir teikia siūlymus dėl veiklos priemonių;
7.16. Teikia siūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų mąsto nustatymo;
7.17. Kelia kvalifikaciją ir dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijoje;
7.18. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant organizuoti socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams.

VI. SKYRIUS
TEISĖS

8. Socialinio darbo organizatorius turi teisę:

8.1. Reikalauti iš besikreipiančių asmenų ir kitų institucijų atsakingų darbuotojų reikiamų dokumentų socialinei paramai skirti;
8.2. Pareiškėjo vardu užpildyti prašymo formą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
8.3. Tirti Seniūnijos gyventojų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos, buities, gyvenimo, gydymo, reabilitacijos sąlygas;
8.4. Kelti kvalifikaciją;
8.6. Turėti savo pareigoms vykdyti tinkamas darbo sąlygas ir priemones, naudotis seniūnijų transportu;
8.7. Naudotis teisėmis, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

VII. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Socialinio darbo organizatorius atsako už:

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinės paramos teikimą, įgyvendinimą Seniūnijoje;
9.2. Šiuose nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą vykdymą;
9.3. Besikreipiančių asmenų teisingą konsultavimą apie valstybės ir savivaldybės teikiamą socialinę paramą ir vykdomas programas;
9.4. Priimtų prašymų ir dokumentų pateikimą laiku Socialinės paramos skyriui;
9.5. Duomenų apie šeimos buitį, turtą ir materialines sąlygas tikslumą, teisingumą ir konfidencialumą;
9.6. Patikėtų materialinių vertybių, dokumentų, antspaudų saugojimą;
9.7. Pažeidimus darbe Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 10:00:43