Pasirinkite kalbą

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
3.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį išmokų, pašalpų ar kompensacijų srityje;
3.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vietos savivaldos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių išmokų, pašalpų ir kompensacijų skyrimą ir darbą viešojo administravimo įstaigoje;
3.4. Privalo būti susipažinęs su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais;
3.5. Žinoti priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei jų laikytis;
3.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.7. Mokėti dirbti domenų bazių valdymo sistemomis;
3.8. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

4.1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktai priima prašymus iš gyventojų, renka duomenis, formuoja bylas, priima sprendimus pagal savo kompetenciją dėl globos (rūpybos) išmokos ir vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti;
4.2. Suveda dėl globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti besikreipiančių gavėjų duomenis į duomenų bazę „PARAMA“;
4.3. Tvarko gavėjų, besikreipiančių dėl globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti, duomenis, vadovaudamasis Strateginės partnerystės informacinės sistemos SPIS metodiniais nurodymais;
4.4. Ruošia pranešimus pareiškėjams, informuodamas juos apie globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti paskyrimą ar nepaskyrimą;
4.5. Sprendžia globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti paskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo ar susidariusių permokų išieškojimo iš gavėjų klausimus;
4.6. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti rajono gyventojams;
4.7. Rengia globos (rūpybos) išmokų ir vienkartinių išmokų būstui įsigyti ar įsikurti žiniaraščius iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos ir juos perduoda Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam buhalteriui;
4.8. Ruošia vardines korteles socialinės rizikos šeimoms, naudojančioms gaunamas išmokas ne šeimos reikmėms tenkinti, bei išmokų gavėjams, kuriems išmokos paskirtos nepinigine forma, tvarko kortelių apskaitą;
4.9. Tikrina Skyriaus socialinių išmokų specialistų ir seniūnijų socialinių darbo organizatorių šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą ir duomenų suvedimą į duomenų bazę „PARAMA“
4.10. Administruoja duomenų bazę „PARAMA“;
4.11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų išmokų, pašalpų ir kompensacijų klausimais, projektus.
4.12. Teikia Savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui dokumentus dėl permokų išieškojimo iš išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjų teismo tvarka;
4.13. Esant reikalui, dalyvauja teismuose ir atstovauja Savivaldybės administracijos interesus bylose dėl permokų išieškojimo iš išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjų;
4.14. Organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko jų dokumentaciją;
4.15. Rengia ir derina sutartis ir sutarčių pakeitimus su įmonėmis;
4.16. Konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis išmokų, pašalpų ir kompensacijų klausimais;
4.17. Esant reikalui kreipiasi į įstaigas bei organizacijas dėl reikiamų duomenų pateikimo apie išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjus ar jų šeimos narius;
4.18. Tiria gyventojų skundus ir pasiūlymus įvairiais piniginės socialinės paramos klausimais;
4.19. Sudaro žiniaraščius, ataskaitas ir suvestines apie Socialinės paramos skyriuje paskirtas išmokas, pašalpas ir kompensacijas;
4.20. Išduoda įvairias pažymas apie skirtą/neskirtą socialinę paramą;
4.21. Seka oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ naujausią informaciją bei informuoja apie ją skyriaus vedėją ir kitus atsakingus darbuotojus;
4.22. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl socialinės paramos organizavimo rajone;
4.23. Pavaduoja bet kurį Skyriaus socialinių išmokų specialistą pagal Skyriaus vedėjo pavedimą;
4.24. Vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-08, 11:29:13