Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė priskirta vyriausiųjų specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
3.4. laikytis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.
3.6. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti išmokų, pašalpų ir kompensacijų skyrimo teisingumą Radviliškio rajone.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus ir juos įgyvendinančius planavimo dokumentus;
4.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų socialinės paramos bei kitais socialinės veiklos klausimais projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
4.3. rengia sutarčių projektus, papildomus susitarimus, įgyvendina Skyriui pavestus sutartinius įsipareigojimus;
4.4. planuoja savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės tikslinių dotacijų poreikį;
4.5. rengia ir pagrindžia sąmatas biudžeto lėšoms gauti, pateikia panaudojimo ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
4.6. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;
4.7. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus (rašytinius ir žodinius) Skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. teikia informaciją, statistinius duomenis organizacijoms, įstaigoms, asmenims ir juos konsultuoja socialinės paramos ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
4.9. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie esamą socialinę būklę ir pokyčius Savivaldybėje, analizuoja rajono gyventojų socialinius poreikius, nustato prioritetus sprendžiant socialines problemas;
4.10. koordinuoja socialines išmokas:

4.10.1. socialinę pašalpą, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – įstatymas), piniginę socialinę paramą kitais įstatyme nenustatytais atvejais;
4.10.2. organizuoja Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos darbą, koordinuoja seniūnijų socialinės paramos komisijų darbą;
4.10.3. kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensavimą;
4.10.4. paramą mirties atveju, nustatytą Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme;
4.10.5. kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;
4.10.6. išmokas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme;
4.10.7. tikslines kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme;
4.10.8. išmokas neįgaliesiems;
4.10.9. vienkartines pašalpas už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius;
4.10.10. vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
4.10.11. bendradarbiauja ir teikia informaciją Užsienio išmokų tarnybai ir Europos Sąjungos šalims pagal ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentus;
4.10.12. priima klientus, konsultuoja juos socialinės paramos teikimo klausimais, išduoda gyventojams pažymas apie jų gaunamas socialines išmokas;

4.11. administruoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, organizuoja šių projektų atrankos komisijos darbą, vykdo projektų įgyvendinimo kontrolę;
4.12. koordinuoja socialinio darbo organizatorių veiklą, teikia metodines konsultacijas;
4.13. tvarko visų išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje, dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei Kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis, naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis pagal Skyriaus vykdomas socialinės paramos funkcijas;
4.14. teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui;
4.15. tvirtina pateiktų dokumentų nuorašus;
4.16. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitų rajonų savivaldybėmis, jų struktūriniais padaliniais ir socialinės paramos skyriais, Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis bei religinėmis institucijomis;
4.17. dalyvauja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje;
4.18. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu; tvarko jų dokumentaciją; rengia ir derina sutartis ir sutarčių pakeitimus su įmonėmis;
4.19. rūpinasi Skyriaus socialinio darbo organizatorių  ir specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimu;
4.20. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktai priima prašymus iš gyventojų, renka duomenis, formuoja bylas, priima sprendimus pagal savo kompetenciją dėl globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo  ir vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti;
4.21. suveda dėl globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti besikreipiančių gavėjų duomenis į duomenų bazę „PARAMA“;
4.22. tvarko gavėjų, besikreipiančių dėl globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti, duomenis, vadovaudamasis Strateginės partnerystės informacinės sistemos SPIS metodiniais nurodymais;
4.23. ruošia pranešimus pareiškėjams, informuodamas juos apie globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti paskyrimą ar nepaskyrimą;
4.24. sprendžia globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti paskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo ar susidariusių permokų išieškojimo iš gavėjų klausimus;
4.25. rengia globos (rūpybos) išmokų ir vienkartinių išmokų būstui įsigyti ar įsikurti žiniaraščius iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos ir juos perduoda Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam buhalteriui;
4.26. tvarko duomenis išmokų gavėjams, kuriems išmokos paskirtos nepinigine forma;
4.27. tikrina Skyriaus specialistų ir socialinio darbo organizatorių šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą ir duomenų suvedimą į duomenų bazę „PARAMA“;
4.28. administruoja duomenų bazę „PARAMA“;
4.29. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų išmokų, pašalpų ir kompensacijų klausimais, projektus;
4.30. teikia Savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui dokumentus dėl permokų išieškojimo iš išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjų teismo tvarka;
4.31. esant reikalui, dalyvauja teismuose ir atstovauja Savivaldybės administracijos interesus bylose dėl permokų išieškojimo iš išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjų;
4.32. konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis išmokų, pašalpų ir kompensacijų klausimais;
4.33. esant reikalui kreipiasi į įstaigas bei organizacijas dėl reikiamų duomenų pateikimo apie išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjus ar jų šeimos narius;
4.34. tiria gyventojų skundus ir pasiūlymus įvairiais piniginės socialinės paramos klausimais;
4.35. sudaro žiniaraščius, ataskaitas ir suvestines apie Socialinės paramos skyriuje paskirtas išmokas, pašalpas ir kompensacijas;
4.36. išduoda įvairias pažymas apie skirtą/neskirtą socialinę paramą;
4.37. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl socialinės paramos organizavimo rajone;
4.38. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

IV. SKYRIUS
PAREIGOS

5. Vykdydamas pavestas funkcijas, vyriausiasis specialistas privalo:

5.1. būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su žmonėmis;
5.2. išlaikyti prieinamos informacijos konfidencialumą;
5.3. vykdyti darbdavio, skyriaus vedėjo nurodymus;
5.4. pastebėjęs duomenų netikslumus, kurie galėjo turėti įtakos pašalpų ir išmokų skyrimui, paslaugų teikimui, nedelsiant informuoti skyriaus vedėją;
5.5. įsisavinti programų naujoves bei taikyti jas tolimesniame darbe.

V. SKYRIUS
TEISĖS

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. pasirašyti skyriaus dokumentus pagal savo kompetenciją;
6.2. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus darbo ir kitais klausimais;
6.3. dalyvauti visuomeninėje veikloje;
6.4. dalyvauti seminaruose, pasitarimuose;
6.5. gauti atlyginimą už atliktą darbą ir kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka;6.6. kelti kvalifikaciją.

VI. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Vyriausiasis specialistas atsako už:

7.1. kokybiškai ir laiku vykdomas pareigas;
7.2. patikėtų materialinių vertybių saugumą;
7.3. už teisėtą ir teisingą duomenų įforminimą;
7.4. įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų ir pareiginių nuostatų vykdymą.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-27, 11:24:35