Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Užimtumo didinimo programos koordinavimas (priemonių koordinatorius ir atvejo vadybininkas).

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Socialinės paramos (piniginės socialinės paramos ir/ar socialinių paslaugų) koordinavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. atsižvelgiant į užimtumo didinimo programoje nustatytus kriterijus, kuriuos turi atitikti asmenys, turintys teisę dalyvauti užimtumo didinimo programoje, atlieka pirminį asmens vertinimą;.
16. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą ir profiliavimą;.
17. organizuoja atvejo komandos darbą; teikia siūlymus skyriaus vedėjui Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo klausimais;.
18. bendradarbiaudamas su asmeniu, parengia užimtumo didinimo programos, kurioje turi teisę dalyvauti asmuo, Susitarimą, kuriame nurodomi atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti paslaugos, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka ir užtikrina jo įgyvendinimą;.
19. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą ir atvejo komandai pateikia informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant užimtumo didinimo programoje; rengia Susitarimo pakeitimo ir nutraukimo projektus;.
20. pasirašius Susitarimą, iki pradedant teikti paslaugas, suorganizuoja asmens susitikimą (-us) su vykdant Susitarimą numatytų teikti paslaugų teikėjais;.
21. rengia informaciją, ketvirtines ir metinę ataskaitas apie Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms institucijoms pagal poreikį;.
22. esant poreikiui vykdo socialinės paramos (piniginės socialinės paramos ir/ar socialinių paslaugų) koordinavimą;.
23. vaduoja Skyriaus vedėją jam nesant darbe dėl įvairių priežasčių (atostogos, nedarbingumas ir kt.).                
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
25.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
25.4. studijų kryptis – ekonomika;
25.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
25.7. darbo patirtis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;
25.8. darbo patirties trukmė – 1 metai. 

26. Transporto priemonių pažymėjimai:

26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
27.2. organizuotumas – 3;
27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
27.4. analizė ir pagrindimas – 4;
27.5. komunikacija – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. veiklos planavimas – 3.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 10:22:30