Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiąjį buhalterį priima ir atleidžia iš darbo, skiria tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Darbuotojas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas skyriaus vedėjui.
3. Vyriausias buhalteris privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos vedimo tvarką ir atsakomybę, skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
4. Vyriausias buhalteris privalo būti susipažinęs su:

4.1. Valstybės finansine ir socialine politika;
4.2. Įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimais buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. Buhalterinės ir finansų apskaitos formomis bei blankais, jų užpildymo tvarka ir metodais įstaigoje;
4.4. Priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimais bei jų laikytis.

5. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį ekonominį-buhalterinį išsilavinimą.

II. SKYRIUS
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis buhalteris tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
7. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą — apskaitos dokumentus ir registrus skyriaus vedėjui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
8. Vyriausiasis buhalteris tvarko skyriaus biudžetą, pasirašo finansinius dokumentus, planuoja lėšų poreikį ateinantiems laikotarpiams pagal visus finansavimo šaltinius.
9. Teikia konsultacijas seniūnijų, socialinės paramos įstaigų atstovams buhalterinės apskaitos klausimais.
10. Vykdo piniginių lėšų panaudojimo kontrolę iš Savivaldybės biudžeto, specialių tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetų.
11.Vykdo šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų ir išmokų bei vienkartinių pašalpų administravimo funkciją, susijusią su buhalterine apskaita ir lėšų panaudojimu. 
12. Atsako už medžiagų ir kitų materialinių vertybių panaudojimo ir nurašymo apskaitą.
13. Vykdo ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo kontrolę.
14. Surenka pirminius dokumentus balansui sudaryti.
15. Sudaro memorialinius orderius pagal atskiras sąskaitas iš kasos ir bankinių dokumentų.
16. Darbdavio ar skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kasos, materialinių vertybių patikrinimus.
17. Kontroliuoja pašalpų skyrimo dokumentų teisingumą ir pagrįstumą.
18. Sudaro ataskaitas apie skyriaus finansinę veiklą.
19. Teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
20. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
21. Teikia finansinę atskaitomybę Savivaldybės administracijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
22. Sutikrina pašalpų ir išmokų žiniaraščius.
23. Daro pavedimus į  pašalpų ir išmokų gavėjų asmenines sąskaitas bankuose pagal visus finansavimo šaltinius bei į rajono seniūnijų korteles laidojimo ir kitoms pašalpoms seniūnijų kasose mokėti.
24. Vykdo seniūnijų mėnesinių atsiskaitymų pagal avansinės apyskaitas kontrolę.
25. Parenka apskaitos politiką ir parengia apskaitos vadovą.
26. Atnaujina apskaitos vadovą.
27. Perkelia pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučius į sukauptą perviršį ar deficitą ataskaitinių metų pabaigoje, sudaro buhalterinę pažymą apie ataskaitinių metų sąskaitų uždarymą.
28. Tvirtina darbo užmokesčio žiniaraščius.
29. Pateikia informaciją finansinėms ataskaitoms parengti.
30. Parengia finansines ataskaitas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 09:52:43