Pasirinkite kalbą

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas ŽŪ4
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.
Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.
Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą -Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2634);
-Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 97-4303);
-Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009.07.15 įsakymas Nr. A-629-(8.2) „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos registravimo ir apskaičiavimo“;
-Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010.11.23 įsakymas Nr. A-1156-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009.07.15 įsakymo Nr.A-629-(8.2) „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos registravimo ir apskaičiavimo“ dalinio pakeitimo;
-Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011.09.19 įsakymas Nr.A-933-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010.11.23 įsakymo Nr.A-1156-(8.2) „Dėl Radviliškios rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009.07.15 įsakymo Nr. A-629-(8.2) „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos registravimo ir apskaičiavimo“dalinio pakeitimo“ pakeitimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pareiškėjas turi pateikti:
1.Laisvos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Žemės sklypo planas (kopija).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos registravimo ir apskaičiavimo komisija.
Dinas Urbonavičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos sekretorius, tel (8 422) 69 137, el. p. dinas.urbonavicius@radviliskis.lt 
9. Administracinės paslaugos vadovas Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos registravimo ir apskaičiavimo komisijos pirmininkas
Tel. (8 422) 69 145, mob. (8 614) 08 715, el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti apskaičiuotas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti).
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pildomas laisvos formos prašymas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus dokumentacijos planą. Bylos indeksas 20.6.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:53:30