Pasirinkite kalbą

Žemės ūkio valdų administravimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas ŽŪ9
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės ūkio valdų administravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Atsakingas skyrius (seniūnijose) registruoja/ atnaujina žemės ūkio valdas, išduoda:
Pranešimą apie valdos įregistravimą Valdų registre ir suteiktą identifikavimo kodą.
Valdos registracijos duomenų išrašą iš Valdų registro duomenų bazės.
Pranešimą apie valdos duomenų atnaujinimą Valdų registre.
Išrašą turgavietėms.
Valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 155-7882);
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre" (Žin., 2008, Nr. 58-2192).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Valdai įregistruoti asmuo savivaldybės administracijai pateikia:
- valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose:
- jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose:
- asmens, įgalioto atstovautivaldos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
- valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu tokia sutartis sudaryta;
- valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius dokumentus;
- pilnamečio artimojo šeimos nario laisvos formos rašytinį sutikimą, kad jo duomenys būtų naudojami Europos Sąjungos ir valstybės paramai žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruoti, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti artimojo šeimos nario duomenys;
- valdoje naudojamo nekilnojamojo daikto unikalų numerį arba dokumentus, kuriuose nurodomas valdoje esančio nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindas, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti valdos valdytojui arba kitam valdos nariui priklausančio (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, duomenys:
- nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise;
- nekilnojamojo daikto naudojimą patvirtinančią sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
- valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo duomenys, kai nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteiktas naudoti asmeninio ūkio žemės sklypas ar kita valstybinė žemės ūkio paskirties žemė;
- ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, jeigu šis statusas suteiktas;
- išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikatą, jeigu šis statusas suteiktas, - valdoje nurodomas plotas, kuriame auginami sertifikuoti išskirtinės kokybės vaisiai, uogos ir daržovės;
- sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir kitas su valdoje vykdoma veikla susijusias sutartis, jeigu tokios sutartys sudarytos.
- valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenis;
- valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų duomenis.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Aušra Bložienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 422) 69 140; el. p. ausra.bloziene@radviliskis.lt - seniūnijose – žemės ūkio specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Tel. (8 422) 69 145, mob.(8 614) 08 715, el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 1 darbo dieną.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Savivaldybės darbuotojas darbo vietoje programinėmis priemonėmis formuoja prašymą įregistruoti valdą.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus dokumentacijos planą. Bylos indeksas 20.44.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 21:05:05