Pasirinkite kalbą

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ŽŪ5

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvūnų savininkai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) administraciniams teritoriniams padaliniams. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio vietoje įvertinami ir atlyginami gyvūnų savininkams tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo.

Gyvūnų savininkai dėl nurodytų patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą kreipiasi į savivaldybių komisijas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-646 (Žin., 2008, Nr. 141-5600; 2012, Nr. 21-975).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti:

1. Prašymas atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones;

2. Dokumentai, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą;

3. Ddraudimo įmonės pažyma jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

VMVT savivaldybės komisijai pateikia:

1. epizootinio tyrimo duomenis, susijusius su užkrečiamosios ligos - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio nustatymu ir sunaikinimu;

2. laboratoriniam tyrimui paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolų kopijas;

3. galvijų savininkui išduoto leidimo paskersti gyvūną skerdykloje ir skersti vežamo gyvūno važtaraščio kopijas;

4. VMVT nurodymų dėl apribojimų ir draudimų galvijų bandai, gyvūninių maisto produktų realizavimo, apribojimo formuojant naują galvijų bandą patvirtinimo dokumentų, taip pat šių apribojimų ir draudimų panaikinimo patvirtinimo dokumentų kopijas;

5. duomenis apie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje registruotų galvijų perkėlimą ir kaitą;

6. skerdyklos išduotą galvijų paskerdimo, nurodant paskerstų galvijų individualius numerius, patvirtinimo dokumentą.

Duomenis apie rinkos kainas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Nuostolių patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius įvertinimo komisija.
Vilma Urbonienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 422) 69 009, el. p. vilma.urboniene@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, Nuostolių patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius įvertinimo komisijos pirmininkas
Tel. (8 422) 69 145, mob.(8 614) 08 715, el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos komisija per 20 darbo dienų nuo galvijo savininko prašymo pateikimo dienos pagal VMVT pateiktus dokumentus ir galvijų savininko pateiktus dokumentus įvertina, ar galvijo savininko prašyme pateikti duomenys atlyginti nuostolius yra pagrįsti ir apskaičiuota valstybės pagalbos suma yra teisinga. Savivaldybės komisijai pareikalavus, galvijų savininkas ar VMVT per 20 darbo dienų turi pateikti papildomus dokumentus ir (arba) papildomą informaciją. Jei duomenys teisingi, savivaldybės komisijos atstovas įveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) informacinę sistemą duomenis apie lėšų poreikį nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl VMVT taikytų apribojimų ir draudimų, patirtų sunkumų, įsigyjant naujų galvijų atlyginti. Užpildytą pažymą, galvijų savininkų prašymų kopijas ir deklaracijų kopijas savivaldybės komisija teikia Agentūrai paštu.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).

Gyvūno savininkas, pildydamas prašymą, vadovaujasi Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-677 (Žin., 2010, Nr. 99-5142).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

Paslauga yra tarpinė.

Nuostoliai gyvūnų savininkui atlyginami tik tuo atveju, jei apie gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimą buvo nedelsiant pranešta VMVT ir gyvūno savininkas ėmėsi visų prevencijos priemonių, kad gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjas neišplistų. Gyvūnų savininkai praranda teisę į atlyginimą už nuostolius, jei nesilaiko ligos protrūkio metu nustatomų VMVT nurodymų, gyvūnų apsaugos, laikymo taisyklių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos reikalavimų ar nesiėmė priemonių, kurios leistų apsaugoti gyvūnus nuo užkrečiamosios ligos ar jos padarinių.

Gyvūnų savininkams iki 100 procentų atlyginami nuostoliai, patirti:

1. sunaikinus gyvūnus likviduojant užkrečiamosios ligos židinį (išmokos kodas-20310);

2. sunaikinus gyvūninius produktus (išmokos kodas - 20311);

3. sunaikinus pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, kurių negalima dezinfekuoti (išmokos kodas - 20312);

4. atlikus patalpų valymą, dezinsekciją ir dezinfekciją (išmokos kodas - 20313).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus dokumentacijos planą. Bylos indeksas 20.6.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 21:01:18