Pasirinkite kalbą

Prašymas įsigyti nenukirsto valstybinio miško medienos, naudingos pastatams statyti ar remontuoti sumažinta kaina iki 50 proc.

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Statyb1

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymas dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nenukirstas valstybinis miškas parduodamas Aplinkos ministerijos patvirtintomis nenukirsto miško kainomis asmenims, kurių pastatai nukentėjo nuo stichinių nelaimių, nenukirsto miško kainą mažinant iki 50 procentų, vienam asmeniui skiriamos medienos kiekis neturi viršyti 50 m3.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos respublikos Vyriausybės 2001-10-31 nutarimas Nr. 1286 „Dėl nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 93-3286);

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-14 įsakymas Nr. D1-362 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3437);

- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-20 įsakymas Nr. A-994-(8.2).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

- prašymą leisti įsigyti medienos sumažintomis kainomis;

- pažymą iš priešgaisrinės tarnybos apie nuo stichinių nelaimių nukentėjusius pastatus;

- dokumentus, įrodančius nukentėjusių nuo stichinių nelaimių pastatų priklausomybę pareiškėjui;

- pažymą apie pastatų draudimą;

- pažymą iš Valstybinės įmonės registro centro apie miškų ūkio paskirties žemės sklypų priklausomybę pareiškėjui ar jų šeimos nariams;

- pažymą apie gautą kitą paramą (jei tokia buvo gauta) ir kitus Komisijos prašomus dokumentus, susijusius su nukentėjusiais nuo stichinių nelaimių pastatais.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

- pažyma iš priešgaisrinės tarnybos apie nuo stichinių nelaimių nukentėjusius pastatus;

- dokumentai, įrodantys nukentėjusių nuo stichinių nelaimių pastatų priklausomybę pareiškėjui;

- pažyma apie pastatų draudimą;

- pažyma iš Valstybinės įmonės registro centro apie miškų ūkio paskirties žemės sklypų priklausomybę pareiškėjui ar jų šeimos nariams;

- pažyma apie gautą kitą paramą (jei tokia buvo gauta) ir kiti Komisijos prašomi dokumentai, susiję su nukentėjusiais nuo stichinių nelaimių pastatais.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas
Robertas Eigminas,
El. p. robertas.eigminas@radviliskis.lt,
Tel. (8 422) 69 146

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Gintautas Vičas,
El. p. gintautas.vicas@radviliskis.lt,
Tel. (8 422) 69 144, 8 (610) 01 012.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Prašymo forma - laisva. Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, pateikiamų dokumentų sąrašas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Statybos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina, ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir tuo pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai, nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 8.18.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:34:09