Pasirinkite kalbą

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Architekt2
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Statybos projektų ir supaprastintų projektų tikrinimas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima LR statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas.
Statybą leidžiantys dokumentai yra:
1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį;
2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį;
3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą.
4) kitais, negu 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas Statybos Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas):
kapitalinio remonto projektui – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;
paprastojo remonto projektui – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
supaprastintas rekonstravimo projektui – nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
kapitalinio remonto aprašui – nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
paprastojo remonto aprašui – statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
griovimo projektui – ypatingo statinio griovimui;
griovimo aprašui – neypatingo statinio griovimui;
supaprastinto griovimo aprašui – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
tvarkybos darbų projektui – kultūros paveldo vertybei išsaugoti atliekamiems darbams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus.
Statytojas, norintis gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, rekonstruoti nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą, pateikia prašymą ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodytus dokumentus tiesiogiai (dėl techninių kliūčių nesant galimybės dokumentus ir projektą skelbti IS „Infostatyba“).
Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas, patikrinęs ir nustatęs, kad statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos, užregistruoja prašymą, statytojui išduoda (ar išsiunčia paštu) savivaldybės administracijos nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir per 2 darbo dienas oficialiu el. paštu informuoja sąraše nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą.
Per 3 darbo dienas nuo Statybos įstatymo 23 straipsnio 21 dalyje nurodyto termino pabaigos (pridėjus didžiausią projekto tikrinimo pratęsimo terminą) savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas raštu informuoja statytoją (užsakovą) apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) STR 1.07.01: 2010 IV skyriaus 16 punkte nurodyta tvarka:
išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio laikino naudojimo terminas;
statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai nurodomi rašte.
Statytojas, norintis gauti pritarimą raštu, pateikia prašymą raštu pritarti su privalomais dokumentais. Jei raštu statinio projektui turi pritarti daugiau negu vienas subjektas, savivaldybės administracijai prašymas pateikiamas tik tada, kai statinio projektui raštu pritarė kiti subjektai. Jei statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytus reikalavimus, pateikti visi privalomi pateikti dokumentai, statinio projektas atitinka nustatytus reikalavimus ir nėra kitų svarbių priežasčių nepritarti statinio projektui, įgalioti valstybės tarnautojai šio projekto antraštiniame lape uždeda spaudą su įrašu „Pritariu“ ar padaro šį įrašą, uždeda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo datą, o kituose lapuose (brėžiniuose, teksto lapuose) uždeda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo datą.
Asmuo, įsigijęs nuosavybės teise nebaigtą statyti naują ypatingą ar neypatingą statinį ar nebaigtą rekonstruoti ypatingą ar neypatingą statinį, norėdamas tęsti šio statinio statybą ar rekonstravimą, leidimą statyti ar rekonstruoti šį statinį išdavusiam subjektui tiesiogiai pateikia prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu leidimą statyti naują ar leidimą rekonstruoti statinį. Kiti statybą leidžiantys dokumentai neperregistruojami.
Statybą leidžiančiuose dokumentuose statinio laikino naudojimo terminas (data, iki kada statinys turi būti nugriautas) nustatomas:
statytojo (užsakovo) prašymu;
statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto motyvuotu sprendimu, kuris priimamas atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus.
Baigiantis laikino statinio naudojimo terminui, šio statinio savininkas ar valdytojas gali raštu (laisva forma) kreiptis į statinio laikino naudojimo terminą nustačiusį subjektą, prašydamas pratęsti laikino statinio naudojimo terminą konkrečiam terminui; prie prašymo pateikiamas subjekto išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kuriame nurodytas statinio laikino naudojimo terminas. Subjektas, atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus, įvertina galimybę pratęsti laikino statinio naudojimo terminą prašomam terminui ir:
pratęsia laikino statinio naudojimo terminą prašyme nurodytam terminui;
pratęsia laikino statinio naudojimo terminą trumpesniam, negu prašyme nurodytas, terminui;
nepratęsia laikino statinio naudojimo termino.
Jei statinys statomas kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienai savivaldybės administracijai atskirai STR 1.07.01: 2010 nustatyta tvarka.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788. 2010, Nr. 84-4401);
- Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės prieţiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas ir naudotojų administravimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 66-3331);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
- Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530);
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 “Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 119-5372);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-03-26 įsakymas Nr. D1-120 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.009:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį patvirtinimo“(Žin., 2009, Nr. 35-1350);
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 55-2200);
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-808 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 115-5902);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 115-5904; 2012, Nr. 37-1871);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio LR Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
5) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju (ši nuostata įsigalioja nuo 2013-01-01 d.).
Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) statinio kadastro duomenų byla;
5) statinio bendraturčių sutikimas;
6) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
7) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
8) dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju (ši nuostata įsigalioja nuo 2013-01-01 d.).
Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) pastato kadastro duomenų byla;
4) pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
Rašytiniams pritarimams statinio projektui gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) šio Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytas statinio projektas;
3) statinio kadastro duomenų byla – šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose nurodytais atvejais;
4) statinio bendraturčių sutikimas;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise; šio dokumento pateikti nereikia statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį (ši nuostata įsigalioja nuo 2013-01-01 d.).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros ir urbanistikos skyrius,
vyr. specialistė Ingrida Grigalaitienė,
208 kab., tel. (8 422) 69 008,
ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Valuckas,
tel. (8 422) 69 007, arturas.valuckas@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
1) 45 darbo dienas – naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai; ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį;
2) 30 darbo dienų – neypatingam statiniui statyti, neypatingam statiniui rekonstruoti;
3) 20 darbo dienų – pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju; 4) 15 darbo dienų – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas): kapitalinio remonto projektui – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;
paprastojo remonto projektui – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
supaprastintam statybos projektui – naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
supaprastintam rekonstravimo projektui – nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
kapitalinio remonto aprašui – nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
paprastojo remonto aprašui – statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
griovimo projektui – ypatingo statinio griovimui;
griovimo aprašui – neypatingo statinio griovimui;
supaprastintam griovimo aprašui – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
tvarkybos darbų projektui – kultūros paveldo vertybei išsaugoti atliekamiems darbams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus.
Gavęs prašymą perregistruoti leidimą, nurodyto subjekto įgaliotas pareigūnas:
ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašymą įregistruoja IS „Infostatyba“ arba subjekto dokumentų valdymo sistemoje, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“ nėra galimybės;
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos patikrina, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus;
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda prašymą pateikusiam asmeniui jo vardu naują leidimą statyti naują statinį ar naują leidimą rekonstruoti statinį, jei prašymą pateikęs asmuo atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose keliamus reikalavimus; šiuo atveju naujame leidime įrašomas naujas jo numeris (Nr.), nurodomas buvusio leidimo numeris (Nr.) ir išdavimo data, o buvęs leidimas IS „Infostatyba“ (ar dokumentų valdymo sistemoje), pažymimas kaip negaliojantis; perregistruojant leidimą statyti naują laikiną statinį, naujame leidime įrašoma buvusi statinio naudojimo pabaigos data; ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu, nurodydamas motyvus, informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad leidimas šio asmens vardu negali būti perregistruotas.
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2010, Nr. 120-6121):

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas – 188659752
Įmokos kodas – 53071
Įmokos kodas mokant už savavališkos statybos įteisinimą – 5446

Bankai ir sąskaitos

Konkretūs valstybinės rinkliavos dydžiai:

4.532. 

leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą 

165 Eur

4.533.

leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą 

93 Eur

4.535.

leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą

165 Eur

4.536.

leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą

93 Eur

4.537.

leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą

52 Eur

4.5391.

leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą

52 Eur

4.5392.

leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą

52 Eur

4.5393.

leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą

52 Eur

4.5394.

leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą

52 Eur

4.5395.

leidimo nugriauti statinį išdavimą

52 Eur

4.5396.

leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą

52 Eur

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išduoti leidimą forma (.docx formatas), (.pdf formatas).
Prašymo perregistruoti leidimą forma (.docx formatas), (.pdf formatas).
Prašymo pritarti projektui forma (.docx formatas), (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
IS „Infostatyba“.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Gavus statybą leidžiantį dokumentą galima pradėti vykdyti statybos darbus.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą IS „Infostatyba“.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:32:19