Pasirinkite kalbą

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paslaugos aprašymas

 

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir esant paskelbtam karantinui, projektinių pasiūlymų viešinimas gali būti atliekamas vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 681 punktu, „Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Šiuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrindamas visiems viešai prieinamą transliaciją ir sudarydamas sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir išsaugodamas transliacijos garso ir vaizdo įrašą, pateikdamas visiems viešai prieinamą šios transliacijos įrašo nurodą, užtikrinant transliacijos įrašo viešą prieigą, ir įgyvendinti šio reglamento 63 punkte nustatytus reikalavimus viešam susirinkimui.

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos, į kuriuos turi būti atsakyta šiame skyriuje nustatyta tvarka.

Norėdamas nuotoliniu būdu surengti viešą susirinkimą esant jau pradėtoms visuomenės informavimo procedūroms, statytojas turi savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikti transliacijos nuorodą, iš naujo paskelbti ją stende ar (ir) išsiųsti registruotais laiškais. Administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pranešimą su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais pasiūlymais iš naujo paskelbia savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbtame pranešime, stende ar (ir) registruotuose laiškuose turi būti nurodyta, kad ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose yra keičiamas įprastas viešinimo būdas nuotoliniu ir dėl to viešinimas pratęsiamas mažiausiai tiek darbo dienų, kiek buvo viešinamas iki transliacijos nuorodos pateikimo.“

Dėmesio! Karantino laikotarpiu viešo susirinkimo laikas turi būti derinamas su Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais.

SVARBU! Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).

Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:

 1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
 2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas;

Teikiama per IS „INFOSTATYBA“:

 1. Projektiniai pasiūlymai (nuasmeninti ir tik pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriuje nustatytą projektinių pasiūlymų sudėtį ir reikalavimus) teikiami viename faile;
 2. Skelbimo forma MS Word formatu (*.docx failas) (skelbimo formą atsisiųsti, žr. skiltyje „Prašymo forma (-os)“)
 3. Statytojo įgaliojimas prašymo pateikėjui, kvalifikacijos atestatai, nuosavybės ir kiti papildomi dokumentai teikiami neviešinamoje skiltyje „Kiti dokumentai“

Viešų susirinkimų vietos (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 63.1 p.):

 1. Radviliškio rajono savivaldybės patalpose (Aušros a. 10, laikas ir kabinetas derinamas su Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais);
 2. Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų pastatuose – kai statinys projektuojamas ar rekonstruojamas rajono teritorijoje (laikas ir kabinetas derinamas su Seniūnu informuojant Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistus).

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:

Skelbimai apie numatomų statinių projektavimą patalpinami www.radviliskis.lt svetainėje „Architektūra ir teritorijų planavimas“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu

 Prisijungti

Paslaugos kategorija

Teritorijų planavimas; statyba; architektūra

Paslaugos suteikimo trukmė

3 d. d.

Paslaugos gavėjas

Fizinis arba juridinis asmuo

Susijusios paslaugos

 • Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas
 • Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
 • Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Atsakingas dalinys

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Paslaugos vadovas

Artūras Valuckas, tel. (8 422) 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt

Paslaugos vykdytojas

Artūras Valuckas, tel. (8 422) 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt

Ingrida Grigalaitienė, tel. (8 422) 69 008, el. p. ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt

Eligija Zoltnerienė, tel. (8 422) 69 054, el. p. eligija.zoltneriene@radviliskis.lt

Tomas Januševičius, tel. (8 422) 69 142 el. p. tomas.janusevicius@radviliskis.lt

Prašymo forma (-os)

Prašymo laisva forma

Aprašymas klientui

Prašymas informuoti visuomenę teikiamas per IS „INFOSTATYBA“

Statytojas, turėdamas su Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiuoju architektu suderintus/teigiamai įvertintus ar pagal pastabas pataisytus Projektinius pasiūlymus, teikia prašymą:

 1. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nurodydamas informaciją apie numatomą viešą svarstymą, pateikdamas projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus (dokumentus su asmens duomenimis teikti sistemos skiltyje „Kiti dokumentai“).
 2. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti objektą per kelis žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su STR1.04.04:2017 61 punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo ar kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m ), kad tilptų STR1.04.04:2017 61 punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai matomoje vietoje, kad būtų užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio.
 3. Ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame dalyvauja Statytojas, Projektuotojas, kai svarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai (išskyrus vienbučių ir dvibučių bei statinio ar jo dalies paskirties keitimo atvejus) – Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai. Prieš paskelbiant informaciją, Statytojas/Projektuotojas derina asmeniškai viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą. Viešas susirinkimas įforminamas protokolu, parengiama projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita ir kiti dokumentai nurodyti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje.
 4. Visuomenės informavimas apie numatoma statinių projektavimą turi būti vykdomas ir turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytus reikalavimus ir 13 priedo sudėtį.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
 4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-07 09:11:14
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:18:15