Pasirinkite kalbą

I. BENDROJI DALIS

1. Pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir gaunantiems darbo užmokestį iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.

1.1. Pareigybės grupė - 2;
1.2. Pareigybės pavadinimas - SEKTORIUS Žemės ūkio specialistas (213220);
1.3. Pareigybės lygis - B.

2. Darbuotojo darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai.
3. Darbuotoją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, sudaro rašytinę darbo sutartį, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes bei skiria drausmines nuobaudas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos  seniūnas, informuodamas Savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėją.
4. Darbuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, seniūno įsakymais ir kitais teisiniais aktais, apibrėžiančiais veiklą, kuri priklauso darbuotojo kompetencijai, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Darbuotojui, vykdančiam valstybės deleguotas žemės ūkio administravimo funkcijas, metodinius nurodymus teikia savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.
6. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui, atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. PASKIRTIS

7. Žemės ūkio specialisto pareigybė reikalinga kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui programų įgyvendinimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, rajono Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti reikalavimus:

8.1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį  neuniversitetinį biomedicinos arba technologijos mokslo sričių išsilavinimą;
8.2. būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos konstitucija, gerai išmanyti  Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą,  kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą;
8.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
8.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei dokumentų archyvavimo taisykles, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
8.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją;
8.6. būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su žmonėmis, išlaikyti prieinamos informacijos konfidencialumą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOITOJO FUNKCIJOS

9. Specialistas (žemės ūkiui):
10. Vadovaudamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintu aprašu, atlieka tiesioginių išmokų, paramos už energetinius augalus, kompensacinių išmokų už valstybės ar savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir Natūra 2000“, administravimą;
11. Elektroniniu būdu žemės ūkio subjektų pasėlių laukus įbraižo internetinėje programoje;
12.Suteikia paramos gavėjams informaciją  paramos gavimo klausimais;
13. Atlieka darbus, susijusius su žemės ūkio valdų registravimu, išregistravimu ir registravimo duomenų atnaujinimu Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre:

13.1. priima iš duomenų tiekėjų kitus dokumentus, reikalingus registruoti, išregistruoti žemės ūkio valdas, atnaujinti registracijos duomenis, atlieka pirminę duomenų ir dokumentų patikrą, įrašo duomenis į registro duomenų bazę.

14. Konsultuoja ir informuoja žodžiu ar pasirašytinai (jeigu tai reikalauja nustatyta tvarka) pieno gamintojus apie dokumentus, susijusius  su pieno gamybos kvotų administravimu, jų pateikimo į žemės ūkio skyrių terminus.
15. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės bei ES struktūrinių fondų.
16. Teikia informaciją žemės savininkams ir naudotojams apie jiems priklausančių melioracijos įrenginių priežiūros reikalavimus, finansinės paramos jų remontui, rekonstrukcijai, galimybes;
17. Konsultuoja ir priima dokumentus, ruošia ir išduoda pažymas dėl žemės ūkio veiklos  žemės ūkio subjektams pagal KPP priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

17.1. surenka davinius pagal pateiktą sąrašą  iš žemės ūkio subjektų apie nuimto derliaus, parduotų bei  augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius ir teikia suvestinę GS-5 ataskaitą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

18. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui.
19. Renka Valstybinės žemės nuomos mokestį ir perveda jį į savivaldybės finansų skyrių.
20. Priima prašymus pašarų ūkio subjektams įregistruoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

21. Specialistas (žemės ūkiui) turi teisę:

21.1. dalyvauti pasitarimuose, mokymuose, seminaruose, susijusiuose su šios pareigybės funkcijos vykdymu;
21.2. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
21.3. dalyvauti organizuojant rajono žemdirbių renginius;
21.4. gauti atlyginimą už atliekamą darbą ir kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. ATSAKOMYBĖ

22. Specialistas (žemės ūkiui) atsakingas už:

22.1. pavestų užduočių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
22.2. Vidaus tvarkos taisyklių, seniūnijos nuostatų ir šio pareigybės aprašymo laikymąsi;
22.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
22.4. seniūno įsakymų ir pavedimų vykdymą;22.5.patikėtų materialinių vertybių vykdymą.

23. Už pareigų neatlikimą, darbo drausmės pažeidimus darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-27, 10:25:55