Pasirinkite kalbą

Radviliškio miesto seniūnija

Seniūnijos funkcijos ir kompetencijos

1. Mero pavedimu rengia ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą.
2. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai.
3. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
5. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
6. Organizuoja viešuosius darbus, kapinių priežiūrą bei želdinių priežiūrą.
7. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą.
8. Išduoda žemės darbų vykdymo Radviliškio mieste leidimus.
9. Išduoda ar teisės aktų numatyta tvarka įgalioja kitus asmenis išduoti leidimus laidoti.
10. Nustatyta tvarka išduoda leidimus ir prižiūri prekybą viešosiose vietose.
11. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
12. Atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas.


Už pateiktą informaciją atsakingas seniūnijos seniūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 21:33:17