Pasirinkite kalbą

Seniūnijos funkcijos ir kompetencijos

1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų.
2. Tvarko namų ūkių knygas kaimo vietovėse.
3. Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.
4. Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje.
5. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui.
6. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones, telkia socialinius partnerius vaiko socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti.
7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.
8. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
10. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas.
11. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus.
12. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
13. Organizuoja viešuosius darbus.
14. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą.
15. Organizuoja kapinių priežiūrą.
16. Organizuoja želdinių priežiūrą.
17. Organizuoja laisvalaikio centrų priežiūrą.
18. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą.
19 .Organizuoja priskirtas būsto paslaugas.
20. Prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.
21. Atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas.
22. Atsako už kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Seniūnijoje iš gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų gali būti sudaroma patariamoji, visuomeniniais pagrindais dirbanti, seniūnijos taryba.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:40:18