Pasirinkite kalbą

Seniūnijos funkcijos ir kompetencijos

1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų.
2. tvarko namų ūkių knygas.
3. renka ir Savivaldybės administracijai teikia duomenis mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.
4. renka ir Savivaldybės administracijai teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius.
5. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui.
6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių prevencijos gerinimo priemones, telkia socialinius partnerius vaiko socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti.
7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo bei informacinės visuomenės plėtros programas.
8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą bei vykdant Savivaldybės civilinės saugos metinį darbo planą, prognozuoja galimas ekstremalias situacijas (įvykius) ir rengia bei periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą, rūpinasi gyventojų perspėjimo techninėmis bei kolektyvinėmis priemonėmis, gyventojų civilinės saugos švietimu, dalyvauja rajono ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) veikloje.
9. ekstremalių situacijų (įvykių) atvejais seniūnijos teritorijoje organizuoja gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą, gyventojų evakavimą ir jų laikiną apgyvendinimą, reikalingos pagalbos teikimą dirbančioms pajėgoms, vykdo Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir ESVC vadovo sprendimus bei nurodymus.
10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijoje.
nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos 
11. Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus.
12. organizuoja viešuosius darbus.
13. organizuoja bendro naudojimo gatvių, teritorijų, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei apšvietimą.
14. organizuoja kapinių, želdinių priežiūrą.
15. organizuoja laisvalaikio centrų veiklą.
16. nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą.
17. organizuoja priskirtas būsto paslaugas.
18. prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.
19. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas, atsako už kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
20. registruoja mirtis ir išduoda leidimus laidoti.
21. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
22. notariato nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus.
23. nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.
24. nustatyta tvarka išduoda leidimus ir prižiūri prekybą viešosiose vietose.
25. šaukia seniūnijos gyventojų sueigas, organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
26. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai.
27. apibendrina seniūnijos bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui.
28. konsultuoja seniūnijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės ir valstybės institucijų veiklą.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:40:14