Pasirinkite kalbą

Seniūnija:

1. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;
2. tvarko namų ūkio knygas kaimo vietovėje;
3. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
4. renka ir Savivaldybės  administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje;
5. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones, telkia socialinius partnerius vaiko socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;
7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
10. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
11. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
12. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
13. organizuoja viešuosius darbus;
14. organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
15. organizuoja kapinių priežiūrą;
16. organizuoja želdinių priežiūrą;
17. organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;
18. nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
19. organizuoja priskirtas būsto paslaugas;
20. prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas;
21. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;
22. atsako už kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Seniūnas:

1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;3. teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo šias seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, personalo valdymo funkcijas:

3.1. priėmimą ir atleidimą iš darbo;
3.2. pareigybės aprašymų rengimą ir pateikimą administracijos Direktoriui tvirtinti;
3.3. siuntimą į komandiruotes;
3.4. pavadavimo klausimo sprendimą;
3.5. drausminės ir materialinės atsakomybės taikymą;
3.6. sutarčių dėl visiškos materialinės atsakomybės sudarymą;
3.7. atostogų suteikimą;
3.8. asmens bylų tvarkymą ir archyvavimą ar įsakymu paskiria už tai atsakingą asmenį;
3.9. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį bei atsakingam už personalo tvarkymą, duomenis, reikalingus Valstybės tarnautojų registre kaupti.

4. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
5. registruoja mirtis;
6. išduota leidimus laidoti;
7. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą;
8. nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;9. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
10. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
11. nustatyta tvarka išduota leidimus ir prižiūri prekybą viešosiose vietose;
12. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
13. mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;
14. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
15. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
17. dalyvauja vykdant Savivaldybės civilinės saugos metinį darbo planą. Prognozuoja galimas ekstremalias situacijas (įvykius) ir rengia bei periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą. Rūpinasi gyventojų perspėjimo techninėmis priemonėmis (elektros sirenomis) bei kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis (slėptuvėmis), gyventojų švietimu civilinės saugos požiūriu. Dalyvauja rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) prevencinėje veikloje;18. ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais seniūnijos teritorijoje organizuoja gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą, gyventojų evakavimą ir jų laikiną apgyvendinimą, reikalingos pagalbos teikimą dirbančioms pajėgoms, vykdo Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir ESVC vadovo sprendimus bei nurodymus;
19. vadovaudamasis savo įsakymu patvirtinta Apdovanojimų teikimo tvarka, suderinęs su Savivaldybės meru, apdovanoja seniūnijos gyventojus tvarkoje numatytomis progomis;
20. atsako už darbuotojų supažindinimą pasirašytinai su Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos instrukcijomis, kompiuterių tinklo, kompiuterinės ir programinės įrangos bei organizacinės technikos naudojimo taisyklėmis ir kitais Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus priimtais teisės aktais, tiesiogiai susijusiais su seniūnijos veikla;
21. kiekvieno mėnesio pirmos savaitės pirmadieniais dalyvauja Savivaldybės išplėstiniuose pasitarimuose, kurie vyksta Savivaldybės didžiojoje salėje 13.15 val. Jei dėl objektyvių priežasčių seniūnas negali atvykti, jis įgalioja pasitarime dalyvauti kitą asmenį;
22. vykdo kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pavestas funkcijas.

Už pateiktą informaciją atsakingas seniūnijos seniūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25, 14:41:19