Pasirinkite kalbą

Seniūnijos funkcijos ir kompetencijos

1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų.
2. Tvarko namų ūkių knygas.
3. Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.
4. Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje.
5. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui.
6. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones, telkia socialinius partnerius vaiko socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti.
7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.
8. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
10. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas.
11. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus.
12. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
13. Organizuoja viešuosius darbus.
14. Organizuoja bendro naudojimo gatvių, teritorijų, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą.
15. Organizuoja kapinių priežiūrą.
16. Organizuoja želdinių priežiūrą.
17. Organizuoja laisvalaikio centrų veiklą.
18. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą.
19. Organizuoja priskirtas būsto paslaugas.
20. Prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.
21. Atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas.
22. Atsako už kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Registruoja mirtis ir išduoda leidimus laidoti.
24. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
25. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.
26. Nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.
27. Nustatyta tvarka išduoda leidimus ir prižiūri prekybą viešosiose vietose.
28. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
29. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją.
30. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
31. Dalyvauja vykdant Savivaldybės civilinės saugos metinį darbo planą. Prognozuoja galimas ekstremalias situacijas (įvykius) ir rengia bei periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą. Rūpinasi gyventojų perspėjimo techninėmis priemonėmis (elektros sirenomis) bei kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis (slėptuvėmis), gyventojų švietimu civilinės saugos požiūriu. Dalyvauja rajono ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) prevencinėje veikloje.
32. Ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais seniūnijos teritorijoje organizuoja gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą, gyventojų evakavimą ir jų laikiną apgyvendinimą, reikalingos pagalbos teikimą dirbančioms pajėgoms, vykdo Savivaldybės tarybos, mero administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir ESVC vadovo sprendimus bei nurodymus.

Už pateiktą informaciją atsakingas seniūnijos seniūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25, 14:55:18