Pasirinkite kalbą

Radviliškio seniūnija

Seniūnijos funkcijos ir kompetencijos

1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų.
2. Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.
3. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui.
4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones, telkia socialinius partnerius vaiko socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti.
5. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.
6. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
8. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas.
9. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus.
10. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
11. Organizuoja viešuosius darbus.
12. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą.
13. Organizuoja kapinių priežiūrą.
14. Organizuoja želdinių priežiūrą.
15. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą.
16. Prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.
17. Atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas.
18. Atsako už kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
20 .Nustatyta tvarka išduoda leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus. 
21. Išduoda leidimus laidoti.
22. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalimas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.
23. Nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.
24 .Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
25. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus, dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
26. Nustatyta tvarka išduoda leidimus ir prižiūri prekybą viešosiose vietose.
27. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
28 .Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos seniūnaitijų gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
29 .Dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją.
30. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
31. Rūpinasi gyventojų perspėjimo techninėmis priemonėmis (elektros sirenomis) bei kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis (slėptuvėmis), gyventojų švietimu civilinės saugos požiūriu. Dalyvauja Radviliškio rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) prevencinėje veikloje.
32. Ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais seniūnijos teritorijoje organizuoja gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą, gyventojų evakavimą ir jų laikiną apgyvendinimą, reikalingos pagalbos teikimą dirbančioms pajėgoms, vykdo Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir ESVC vadovo sprendimus bei nurodymus.
33. Vadovaudamasis savo įsakymu patvirtina Apdovanojimų teikimo tvarką, suderinęs su Savivaldybės meru, apdovanoja seniūnijos gyventojus tvarkoje numatytomis progomis.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:31:10