Pasirinkite kalbą

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. dokumentų valdymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. turto valdymas ir priežiūra;
6.2. viešųjų pirkimų organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
9. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
10. Padeda į apskaitą įtraukti ir į apskaitą įtraukia bylas.
11. Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
12. Padeda prižiūrėti ir prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.
13. Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
14. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo.
15. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.
16. Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui.
17. Padeda apdoroti ir apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją.
18. Padeda vykdyti ir vykdo turto priežiūrą.
19. Padeda organizuoti ir vykdyti, organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus.
20. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
21. Padeda apdoroti ir apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.
22. Padeda rengti ir rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus.
23. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.
24. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais nesudėtingais klausimais.
25. Padeda planuoti ir planuoja viešuosius pirkimus, padeda rengti ir rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.
26. Atsako už civilinę saugą, rengia ir periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą, ekstremalių situacijų atvejais vadovauja seniūnijos ryšių ir visuomenės informavimo grupei, tvarko civilinės saugos dokumentaciją.
27. Vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją.
28. Sudaro, tvarko ir registruoja asmenų, dirbančių viešuosius darbus, darbo sutartis.
29. Elektroniniu būdu žemės ūkio subjektų pasėlių laukus įbraižo internetinėje programoje; konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės bei ES struktūrinių fondų; 
30. Vairuoja seniūnijai priskirtą automobilį.
31. Atlieka darbus, susijusius su žemės ūkio valdų registravimu, išregistravimu ir registravimo duomenų atnaujinimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
32. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus ūkininko ūkio ir žemės ūkio bei kaimo valdų registravimo klausimais; sprendžia žemės mokesčio surinkimo klausimus.
33. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

35.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-18, 21:16:35