Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. ne mažesnę kaip dvejų metų bendrąją darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas bei jas pasirašo;
7.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko seniūnijos gyventojų migracijos dokumentaciją;
7.3. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus, sprendžia gyventojų socialines ir buitines problemas;
7.4. vadovaudamasis raštvedybos taisyklėmis tvarko seniūnijos siunčiamus, gaunamus ir vidaus dokumentus; kiekvieną dieną susipažįsta su dokumentų valdymo sistemoje DVS esančiais dokumentais (gaunamais raštais, piliečių laiškais, tvarkomaisiais dokumentais, pavedimais, e- paslauga) ir nedelsiant pradeda juos vykdyti arba paveda juos vykdyti kitiems seniūnijos darbuotojams;
7.5 griežtai laikydamasis finansinės drausmės vykdo seniūnijos kasininko pareigas (išmoka pašalpas ir kitas išmokas), atlikdamas visas reikalingas kasos operacijas, tvarko  kasos dokumentus;
7.6. tvarko namų ūkio knygas;
7.7. rengia seniūnijos bylų nomenklatūrą, organizuoja nuolatinio saugojimo bylų tvarkymą bei apskaitą; laiku ir nustatyta tvarka archyvuojamus dokumentus perduoda Šiaulių regioniniam valstybės archyvui;
7.8. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikti žiniaraščius apie išmokėtas pašalpas;
7.9. ruošia seniūno įsakymų projektus, raštus, ataskaitas, tinkamai ir laiku vykdo seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;
7.10. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją;
7.11. atsako už civilinę saugą, rengia ir periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą, ekstremalių situacijų atvejais vadovauja seniūnijos ryšių ir visuomenės informavimo grupei, tvarko civilinės saugos dokumentaciją;
7.12. vykdo seniūnijos viešųjų pirkimų funkciją ir tvarko su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;
7.13. tvarko darbų saugos dokumentus;
7.14. nesant seniūno ar seniūno pavaduotojo (ligos, atostogų, komandiruotės metu ir kitais atvejais), laikinai vykdo seniūno ar jo pavaduotojo funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
7.15. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:52:24