Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
7. Turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
8. Žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją vietos savivaldos, viešojo administravimo,
 valstybės tarnybos, darbo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Gebėti juos pritaikyti praktiniame darbe.
9. Mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus.
10. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose.
11. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų nuostatas.
12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

13.1. atlieka personalo tvarkymo funkcijas seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, formuoja ir saugo darbuotojų asmens bylas, registruoja personalo valdymo ir tvarkymo dokumentus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia darbuotojų darbo grafikus, pareigybių aprašymus, rengia kitus seniūno įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais, supažindina darbuotojus su seniūno priimtais įsakymais, atlieka kitas reikalingas teisės aktuose numatytas personalo tvarkymo funkcijas, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;
13.2. renka statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys statistinės informacijos teikimą;
13.3. renka davinius pagal pateiktą sąrašą iš žemės ūkio subjektų apie nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų  grūdų kiekius ir teikia suvestinę GS-5 ataskaitą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
13.4 tvarko seniūnijos archyvą. Sudaro dokumentacijos planus, parengia bylas valstybiniam saugojimui, suderina su Šiaulių apskrities archyvu, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys dokumentų saugojimą;
13.5. registruoja žemės, vandens telkinių, miško savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą;
13.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
13.7. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, siekiant priimti sprendimus ar suteikti asmenims informaciją;
13.8. rengia seniūno įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, teikia juos pasirašyti seniūnui,
13.9. seniūno atostogų, komandiruočių, ligos metu ar nesant seniūno be atskiro administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą;
13.10. konsultuoja, teikia pagalbą seniūnijos bendruomenės centrams, tam, kad būtų užtikrintas atstovavimas bendruomenės teisėtiems interesams;
13.11. padeda organizuoti Europarlamento, LR Prezidento, Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, tam, kad būtų tinkamai įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys rinkimus;
13.12. organizuoja seniūnaičių rinkimus ir bendradarbiauja bei konsultuoja seniūnaičius įvairiais jiems aktualiais klausimais;
13.13. vadovaudamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintu procedūrų aprašu, atlieka tiesioginių išmokų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas administravimą;
13.14. elektroniniu būdu žemės ūkio subjektų pasėlių laukus įbraižo internetinėje programoje;
13.15. atlieka darbus, susijusius su žemės ūkio valdų registravimu, išregistravimu ir registravimo duomenų atnaujinimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
13.16. konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės bei ES struktūrinių fondų;
13.17. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus ūkininko ūkio ir žemės ūkio bei kaimo valdų registravimo klausimais; sprendžia žemės mokesčių surinkimo klausimus;
13.18. konsultuoja ir priima dokumentus, rengia ir išduoda pažymas dėl žemės ūkio veiklos žemės ūkio subjektams pagal Kaimo plėtros programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas ir prekinės žemės ūkio gamybos“,
13.19. seniūnijos specialisto atostogų, komandiruočių, ar ligos metu, atlieka seniūnijos specialisto pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą;
13.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:51:47