Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Vyresnysis buhalteris yra Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Radviliškio rajono savivaldybės.

1.1. Pareigybės grupė - 1
1.2. Pareigybės pavadinimas - Vyresnysis buhalteris (241103)
1.3. Pareigybės lygis - B

2. Seniūnijos vyresnįjį buhalterį pareigoms priima ir atleidžia seniūnas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, kitų teisės aklų nustatyta tvarka.
3. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas privalo turėti buhalterinį išsilavinimą
5. Darbuotojas privalo būti susipažinęs su:

5.1. Teisiniais aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą;
5.2. Rajono Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais;
5.3. Priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimais bei jų laikytis.

6, Darbuotojas privalo mokėti:

6.1. Vadovauti apskaitos darbui:
6.2. Dirbti kompiuterio programomis;
6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

III. SKYRIUS
DARBUOTOJO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Vyresnysis finansininkas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kilais teisiniais aktais, veda seniūnijos finansinę-buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka. atlieka tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
8. Sudaro biudžeto ir spec. lėšų sąmatas, veda jų apskaitą.
9. Sudaro darbo užmokesčio priskaitymo-išmokėjimo žiniaraščius.
10. Ruošia ilgalaikio kirto nusidėvėjimo normatyvus remiantis Vyriausybės nutarimais. 
11. Pildo buhalterinės apskaitos formas ir teikia finansines ataskaitas finansuojančiai įstaigai.
12. Apskaičiuoja ir laiku praveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas.
13. Atlieka Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą ir išduoda pažymas apie gyvenamosios vietos deklaravimą.
14. Pildo statistines ataskaitas apie finansinę veiklą ir materialųjį turtą apskaitomą seniūnijos balanse.
15. Ruošia materialaus turto apskaitos žiniaraščius.

IV. SKYRUS
PAREIGOS

16. Vykdydamas pavestas funkcijas, vyresnysis finansininkas privalo:

16.1. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti;
16.2. Vykdyti seniūno nurodymus;
16.3. Pastebėjęs finansinių duomenų netikslumus, kurie gali turėti įtakos seniūnijos finansinei veiklai, nedelsiant informuoti seniūną:
16.4. Laiku atlikti pavestą darbą.

V. SKYRIUS
TEISĖS

17. Konsultuotis finansiniais-buhalteriniais klausimais.
18. Dalyvauti seminaruose finansiniais-buhalteriniais klausimais.
19. Teikti seniūnui pasiūlymus finansiniais-buhalteriniais klausimais.
20. Gauti atlyginimą už atliekamą darbą ir kasmetines apmokamas atostogas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Kelti kvalifikaciją.

VI. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

22. Vyresnysis finansininkas atsako už:

22.1. Kokybiškai ir laiku vykdomas jam pavestas pareigas:
22.2. Patikėtų jam materialinių vertybių saugumą;
22.3. Finansinę-buhalterinę seniūnijos veiklą;

23. Už padarytas klaidas atsako įstatymu nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-06, 15:38:18