Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
5.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
5.6. turėti vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Tinkamai ir laiku vykdyti rajono Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis.
7. Spręsti viešas problemas, bendradarbiauti ir keistis informacija su savo ir kitų institucijų bei įstaigų valstybės tarnautojais.
8. Nagrinėti gyventojų pareiškimus ir skundus, pagal savo kompetenciją spręsti gyventojų socialines ir buitines problemas.
9. Seniūno pavedimu rengti ir teikti Savivaldybės tarybos sprendimų ir direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoti bei kontroliuoti jų vykdymą.
10. Ruošti seniūno įsakymų projektus, raštus, ataskaitas.
11. Dalyvauti Savivaldybės institucijų vadovų ir seniūno teisės aktais paskirtų komisijų veikloje.
12. Registruoti siunčiamus ir gaunamus raštus.
13. Rengti seniūnijos bylų nomenklatūrą, saugoti dokumentus, laiku sutvarkytas bylas nustatyta tvarka perduoti Šiaulių valstybiniam archyvui.
14. Išduoti įvairias pažymas įstaigoms ir seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pastatų įteisinimą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
15. Tvarkyti gyventojų ūkių knygas, daryti jose atitinkamus įrašus.
16. Registruoti mirties aktų įrašus, išduoti mirties liudijimus, leidimus laidoti, teikti ataskaitas rajono Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, mirusiųjų pasus perduoti migracijos poskyriui.
17. Vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų tvarkymo bei gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos funkcijas seniūnijoje.
18. Tvarkyti asmenų, dirbančių seniūnijoje pagal darbo sutartį, asmens bylas ir jas archyvuoti.
19. Kiekvieną dieną susipažinti su dokumentų valdymo sistemoje DVS esančiais dokumentais (gaunamais raštais, piliečių laiškais, tvarkomaisiais dokumentais, pavedimais) ir nedelsiant pradėti juos vykdyti arba pavesti juos vykdyti kitiems seniūnijos darbuotojams.
20. Rengti bei periodiškai tikslinti seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą.
21. Tvarkyti seniūnijoje gyvenančių 16–18 metų jaunuolių bei šauktinių apskaitą, jų sąrašus pateikti Panevėžio karo prievolės centro teritoriniam Radviliškio skyriui.
22. Sudaryti mokyklinio amžiaus vaikų sąrašus ir pateikti juos švietimo įstaigoms.
23. Teisingai išmokėti atlyginimus, pašalpas, griežtai laikytis finansinės ir kasos drausmės; tinkamai tvarkyti kasos knygą.
24. Vykdyti seniūno funkcijas jam nesant.
25. Vykdyti kitus su Savivaldybės administracijos ir seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
26. Įgyvendinti Kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui programas seniūnijoje.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:43:21