Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vyresniojo buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.

1.1. Pareigybės grupė – III;
1.2. Pareigybės pavadinimas – vyresnysis buhalteris (241103);
1.3. Pareigybės lygis – B;
1.4. Pareigybės paskirtis – vykdyti seniūnijos veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių panaudojimą, rengti seniūnijos biudžeto, išlaidų sąmatų bei pajamų apskaičiavimo projektus, vesti biudžeto pajamų ir išlaidų, specialiųjų lėšų, materialinių vertybių apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, seniūnijos nuostatais, seniūno įsakymais.

 II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, vykdantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.5. turėti  aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį (ekonominį, finansinį, buhalterinį) išsilavinimą;
2.6. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamantuojančius buhalterinę (finansinę) apskaitą, mokesčių sistemą, biudžeto sandarą, darbo santykius bei darbo saugą;

2.7. žinoti, kaip forminti operacijas, kaip priimti, pajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;

2.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

2.9. mokėti inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;

2.10. išmanyti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus, šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus;

2.11. mokėti dirbti su Microsoft Office  programiniu paketu, įdiegtomis buhalterinės apskaitos programomis, teisės aktų bei duomenų paieškos sistemomis;

2.12. domėtis apskaitos bei mokesčių pasikeitimais, taikyti juos darbe.
  

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Vyresniojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.13. veda įstaigos pirminę buhalterinę apskaitą;
3.14. sudaro biudžeto išlaidų sąmatas pagal atskiras funkcijas;
3.15. teikia įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
3.16. suveda ir atlieka visas, Seniūnijos veikloje naudojamas buhalterines operacijas, LoBSTER programoje;
3.17. apskaito ilgalaikį turtą, apskaičiuoja ilgalaikio turto nuvertėjimą, vertės pasikeitimą, atkūrimą, sudaro ilgalaikio turto inventorizacijos aprašo-sutikrinimo žiniaraščius;
3.18. rengia siūlomo nurašyti ilgalaikio turto sąrašą, sudaro nuvertėjusio turto sąrašą;
3.19. rengia ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktus, ilgalaikio turto perdavimo naudoti ir nutraukimo naudoti veikloje aktus;
3.20. apskaito atsargas, sudaro atsargų inventorizacijos aprašo-sutikrinimo žiniaraščius, apskaičiuoja atsargų nuvertėjimą, atkuria jų vertes, sudaro ir teikia siūlomų nurašyti atsargų sąrašus;
3.21. registruoja pardavimo sąskaitas-faktūras;
3.22. apskaito gautinas sumas, sudaro gautinų sumų inventorizacijos aprašo-sutikrinimo žiniaraščius, inventorizuoja gautinas sumas, rengia galutinių sumų nuvertėjimo aktus;
3.23. veda finansavimo sumų, mokėtinų sumų apskaitą, sudaro mokėtinų sumų inventorizacijos aprašo-sutikrinimo žiniaraščius, atlieka mokėtinų sumų inventorizavimą;
3.24. vykdo sukauptų sąnaudų apskaičiavimą, sukauptų sąnaudų registravimą bei ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaičiavimą ir registravimą;
3.25. vykdo atidėjinių apskaičiavimą bei apskaitą, pajamų (sukauptų pajamų) registravimą, sudaro pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučių perkėlimus į sukauptą perviršį ar deficitą ataskaitinių metų pabaigoje, buhalterines pažymas apie ataskaitinių metų sąskaitų uždarymą;
3.26. vykdo sąnaudų, darbo užmokesčio ir mokesčių apskaitą;
3.27. tvirtina darbo užmokesčio žiniaraščius;
3.28. teikia informaciją finansinėms ataskaitoms parengti, rengia finansines ataskaitas;
3.29. rašo mokėjimo pavedimus pagal pateiktas sąskaitas faktūras, atlieka banko operacijas, sudaro memorialinius orderius;
3.30. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
3.31. sudaro ir analizuoja biudžeto ir specialiųjų lėšų sąmatų įvykdymo apyskaitas;
3.32. sudaro mėnesinę, ketvirtinę, metinę atskaitomybę;
3.33. apskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį, skaičiuoja kasmetines atostogas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, 2 d.d. užmokestį pagal nedarbingumo pažymėjimą perveda į darbuotojų mokėjimo korteles, išrašo darbuotojams atsiskaitymo lapelius;
3.34. vykdo išskaitymus iš darbo užmokesčio – išskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo mokestį, išskaičiuoja sumas pagal vykdomuosius raštus;
3.35. kas ketvirtį sudaro formą 3-SD visiems seniūnijos darbuotojams bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Radviliškio skyriui;
3.36. pasibaigus kalendoriniams metams, kiekvienam seniūnijos darbuotojui sudaro asmenines sąskaitas apie darbo atlygį už metus ir perduoda archyvui;
3.37. sudaro ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybos Radviliškio skyriui, Statistikos departamento Radviliškio skyriui ataskaitas bei formas, pateiktas atitinkamuose apskaitos registruose;
3.38. išrašo kasos pajamų orderius, sąskaitas faktūras, registruoja juos registracijos žurnale;
3.39. pildo ketvirtines kasinių ir faktinių išlaidų, debetinio ir kreditinio įsiskolinimų, investicijų, balanso, VSD finansinę, kontingento ataskaitas;
3.40. rengia, tikslina biudžeto projektus, veda seniūnijos turto apskaitą; apskaičiuoja nuomojamo turto nuompinigius ir norminių teisės aktų tvarka juos perskaičiuoja;
3.41. rengia viešųjų darbų projektus bei sąmatas Darbo biržai;
3.42. teisingai ir laiku įformina piniginius ir kitus finansinius dokumentus;
3.43. dalyvauja atliekant turto inventorizaciją, įformina inventorizacijos aprašus; kartu su seniūnijos seniūnu atsako už teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
3.44. laiku atlieka atsiskaitymus su kitomis organizacijomis ir įstaigomis;
3.45. kontroliuoja, ar išlaidos atitinka patvirtintus asignavimus;
3.46. pagal memorialinius orderius sudaro Didžiąją knygą;
3.47. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus seniūno nurodymus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

4. Vyresnysis buhalteris atsako už:

4.48. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;
4.49. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;
4.50. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui;
4.51. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;
4.52. apskaitos informacijos patikimumą; tikslų LR teisės aktų, reglamantuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikymąsi; sąžiningą ir nepriekaištingą savo pareigų atlikimą;
4.53. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę arba sutartyje nustatytas finansų kontrolės funkcijas, kai apskaita vykdoma centralizuotai;
4.54. įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis;
4.55. vidaus tvarkos taisyklių, seniūnijos veiklos ir administracijos nuostatų laikymąsi;
4.56. darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
4.57. vyresnysis buhalteris, gavęs seniūno nurodymus, nevykdo jų, jeigu su tuo susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu seniūnas nurodymų nepakeičia, visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka seniūnui;
4.58. vyresnysis buhalteris, atskleidęs neteisėtus seniūnijos darbuotojų veiksmus (prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitą neteisėtą veiklą), privalo raštu informuoti apie tai seniūnijos seniūną.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 19:45:01