Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Dokumentų, susijusių su seniūnijos veikla rengimas, archyvo tvarkymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
9. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
10. Padeda į apskaitą įtraukti ir į apskaitą įtraukia bylas.
11. Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
12. Padeda organizuoti ir organizuoja dokumentų vertės ekspertizę.
13. Padeda prižiūrėti ir prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.
14. Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
15. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo.
16. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.
17. Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui.
18. Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
19. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.
20. Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
21. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.
22. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
23. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
25. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui.
26. Elektroniniu būdu žemės ūkio subjektų pasėlių laukus įbraižo internetinėje programoje; konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės bei ES struktūrinių fondų; vairuoja seniūnijai priskirtą tarnybinį automobilį.
27. Atlieka darbus, susijusius su žemės ūkio valdų registravimu, išregistravimu ir registravimo duomenų atnaujinimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
28. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus ūkininko ūkio ir žemės ūkio bei kaimo valdų registravimo klausimais; sprendžia žemės mokesčių surinkimo klausimus. 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

29.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30. Transporto priemonių pažymėjimai:

30.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1. komunikacija - 1 lygis;
31.2. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
31.4. organizuotumas - 1 lygis;
31.5. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.

32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

32.1. konfliktų valdymas - 1 lygis.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 19:24:57