Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - specialistas (Xl lygmuo);
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. Dokumentų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. Turto valdymas;
4.2. Viešieji pirkimai.

III. SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. dokumentų valdymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Turto valdymas ir priežiūra;
6.2. Viešųjų pirkimų organizavimas.

IV. SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
8. Padeda administruoti ir administruoja dokumentus;
9. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją;
10. Padeda į apskaitą įtraukti ir j apskaitą įtraukia bylas;
11. Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą;
12. Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą;
13. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais;
14. Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui;
15. Padeda apdoroti ir apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją;
16. Padeda organizuoti ir organizuoja turto naudojimą;
17. Padeda organizuoti ir vykdyti, organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus;
18. Padeda rengti ir rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus;
19. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais nesudėtingais klausimais;
20. Padeda vertinti turto tinkamumą naudoti, organizuoti turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą ir vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą;
21. Padeda vykdyti ir vykdo turto priežiūrą;
22. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
23. Padeda apdoroti ir apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją;
24. Padeda planuoti ir planuoja viešuosius pirkimus, padeda rengti ir rengia su jų planavimu susijusius dokumentus;
25. Padeda rengti ir rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus;
26. Rengia, teikia pasirašyti seniūnui ir išduoda seniūnijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokią faktinę padėti patvirtinančias pažymas;
27. Renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų "apskaitai, dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas;
28. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
29. Padeda seniūnui organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento. Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, gyventojų apklausas, susirinkimus, seniūnaičių sueigas, seniūno įgaliojimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose;
30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

31.1. Išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija:

32. Transporto priemonių pažymėjimai:

32.1. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI. SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

33. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. Komunikacija - 1;
33.2. Analizė ir pagrindimas - 1;
33.3. Patikimumas ir atsakingumas - 1;
33.4. Organizuotumas - 1;
33.5. Vertės visuomenei kūrimas - 1.

34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

34.1. Orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1;
34.2. Konfliktų valdymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27, 11:24:05