Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų žemės ūkio specialisto pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė – I;
1.2. Pareigybės pavadinimas – žemės ūkio specialistas (213220);
1.3.Pareigybės lygis - B.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Specialisto (žemės ūkiui) pareigybė reikalinga Kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui programų įgyvendinimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, rajono Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

III. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, šiose pareigose turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. Būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
3.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą;
3.3. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
3.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei dokumentų archyvavimo taisykles, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
3.5. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją;
3.6. Būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su žmonėmis, išlaikyti prieinamos informacijos konfidencialumą.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Specialistas (žemės ūkiui):

4.1. Vadovaudamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintu procedūrų aprašu, atlieka tiesioginių išmokų, paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, kompensacinių išmokų už valstybės ar savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natūra 2000“, administravimą;
4.2. Elektroniniu būdu žemės ūkio subjektų pasėlių laukus įbraižo internetinėje programoje;
4.3. Suteikia paramos gavėjams informaciją paramos gavimo klausimais;
4.4. Atlieka darbus, susijusius su žemės ūkio valdų registravimu, išregistravimu ir registravimo duomenų atnaujinimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre:

4.4.1. Suteikia registro duomenų tiekėjams informaciją valdų registravimo ir duomenų tvarkymo klausimais;
4.4.2. Priima iš duomenų tiekėjų kitus dokumentus, reikalingus registruoti, išregistruoti žemės ūkio valdas, atnaujinti registracijos duomenis, atlieka pirminę duomenų ir dokumentų patikrą, įrašo duomenis į registro duomenų bazę;

4.5. Konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės bei ES struktūrinių fondų;
4.6. Konsultuoja ir informuoja žodžiu pieno gamintojus apie dokumentus, susijusius su pieno gamybos administravimu, jų pateikimu atsakingoms institucijoms;
4.7. Konsultuoja žemės ūkio subjektus ūkininko ūkio ir žemės ūkio bei kaimo valdų registravimo klausimais;
4.8. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus ir teikia informaciją apie galimybę pasinaudoti kaimo plėtros priemonėmis;
4.9. Teikia informaciją žemės savininkams ir naudotojams apie jiems priklausančių melioracijos įrenginių priežiūros reikalavimus, finansinės paramos jų remontui, rekonstrukcijai, galimybes;
4.10. Rengia ir išduoda pažymas dėl žemės ūkio veiklos žemės ūkio subjektams;
4.11. Surenka davinius pagal pateiktą sąrašą iš žemės ūkio subjektų apie nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius ir teikia suvestinę GS-5 ataskaitą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
4.12. Surenka davinius ir teikia suvestinę GS-8 metinę ataskaitą VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui;
4.13. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
4.14. Supažindina gyvulių laikytojus su jiems keliamais reikalavimais, pildo reikalingas ataskaitas, ūkinių gyvūnų duomenų bazėje registruoja kiaules.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

5. Specialistas žemės ūkiui turi teisę:

5.1. Dalyvauti pasitarimuose, mokymuose, seminaruose, susijusiuose su šios pareigybės funkcijos vykdymu;
5.2. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
5.3. Dalyvauti organizuojant rajono žemdirbių renginius;
5.4. Gauti atlyginimą už atliekamą darbą ir kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Specialistas žemės ūkiui atsakingas už:

6.1. Pavestų užduočių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
6.2. Vidaus darbo tvarkos taisyklių, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos nuostatų ir šio pareigybės aprašo laikymąsi;
6.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
6.4. Seniūno įsakymų ir pavedimų vykdymą;
6.5. Patikėtų materialinių vertybių saugumą;6.6. už pareigų neatlikimą, darbo drausmės pažeidimus darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27, 11:24:45