Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).2.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. turto valdymas.

III. SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. seniūnijos veiklos organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. turto valdymas ir priežiūra.

IV. SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją;
8. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis jstaigomis. organizacijomis bei fiziniais;
9. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais;
10. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą;
11. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus;
12. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais;
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais;
14. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus;
15. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas;16. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
17. Vairuoja seniūnijai priskirtą tarnybinj automobili;
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. Funkcijos patvirtintos 1994.07.07 ..I.R vietos savivaldos įstatymas" Nr.: Nr. I-533;19. Išduoda leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
20. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus;
21. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
22. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
23. Informuoja Savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą, pateikdami statinį identifikuojančius duomenis (pavadinimą, adresą. koordinates ir kt.).

V. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;arba:24.2išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;24.3.darbo patirtis - veiklos planavimo srities patirtis;24.5darbo patirties trukmė - ne mažiau kaip 5 metai.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:

25.1. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI. SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. Vertės visuomenei kūrimas 4;
26.2. Organizuotumas - 4;
26.3. Patikimumas ir atsakingumas - 4;
26.4. Analizė ir pagrindimas 4;
26.5. Komunikacija - 4.

27.. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. Strateginis požiūris -4;
27.2. Veiklos valdymas 4;
27.3. Lyderystė

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. Orientacija j aptarnaujamą asmenį - 4;
28.2. Konfliktų valdymas - 4.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27, 11:23:50