Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
5.4. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
5.7. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:    

6.1. administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai;
6.2. organizuoja tinkamą seniūnijos darbą pagal seniūnijos nuostatuose priskirtas jai funkcijas, paskirsto darbus pavaldiems specialistams, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
6.3. nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;    
6.4. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
6.5. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
6.6. organizuoja viešuosius pirkimus; seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą;
6.7. įstatymų nustatyta tvarka atlieka notarinius veiksmus;
6.8. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;
6.9. organizuoja seniūnijai priskirtų kapinių, vietinės reikšmės kelių, šaligatvių tvarkymo darbus;
6.10. registruoja mirtis;
6.11. organizuoja statistinių duomenų rinkimą;
6.12. organizuoja seniūnijoje esančių želdinių, želdynų priežiūrą;
6.13. organizuoja viešuosius darbus, viešuosius nemokamus darbus, gyventojų telkimo darbus seniūnijos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
6.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo, informacinės plėtros, kaimo plėtros programas;
6.15. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už seniūnijos teritorijoje esantį turtą ir jo panaudojimą;
6.16. teikia plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui duomenis, reikalingus statistinėms ataskaitoms, skyriaus rengiamoms ataskaitoms apie seniūnijos teritorijoje esantį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą;
6.17.teikia informaciją savivaldybės administracijai apie statinius, kurie neturi savininkų arba kurių savininkai nežinomi;
6.18. organizuoja benamių gyvūnų gaudymą seniūnijos teritorijoje;
6.19. nagrinėja seniūnijos gyventojų skundus, prašymus, užtikrinant gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir savalaikį atsakymą į juos;
6.20. užtikrina seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.21. bendrauja ir bendradarbiauja su seniūnijos bendruomenėmis, padeda joms rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, bendrauja su visomis seniūnijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
6.22. konsultuoja seniūnijos gyventojus įvairiais klausimais;
6.23. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas ir pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
6.24. siekiant užtikrinti vaikų saugumą šeimose kartu su socialinių paslaugų centro darbuotojais rūpinasi socialinės rizikos šeimose augančiais vaikais;
6.25. telkia visuomenei naudingai veiklai atlikti seniūnijos gyventojus, gaunančius socialinę-piniginę paramą;
6.26. organizuoja seniūnijos tarybų (nevyriausybinių organizacijų) veiklą, svarstant klausimus dėl socialinės – piniginės paramos skyrimo;
6.27. organizuoja seniūnijos archyvo tvarkymą ir savalaikį jo perdavimą saugojimui;
6.28. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-28, 09:43:44