Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II. SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais;
4. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas;
5. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą;
6. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus;
7. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais;
9. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
10. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą;
11. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą;
12. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
13. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą;
14. Vykdo laikinųjų darbų, viešųjų darbų (paskirtų už bausmes), visuomenei naudingos veiklos darbuotojų priežiūrą, apskaitą ir kontrolę;
15. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojam LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose nustatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
16. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
17. Atlieka darbus, susijusius su žemės ūkio valdų registravimu, išregistravimu ir registravimo duomenų atnaujinimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;

Funkcijos patvirtintos 1994.07.07 „LR Vietos savivaldos įstatymas bei Seniūnijos veiklos nuostatai“ Nr.: Nr. i-533.

19. Rengia Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka leidimus prekybai bei vykdo prekybos vietų priežiūrą ir kontrolę;
20. Atlieka seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos kontrolę, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia seniūnui pasiūlymus dėl darbo sąlygų, kvalifikacijos kėlimo; pavaduoja seniūną jam nesant;
21. Pagal seniūnijos kompetenciją renka statistinius duomenis (tarp jų ir reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai) bei įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atlieka gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus.

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.2. Studijų kryptis – vadyba (arba);
22.3. Studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.4. Studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
22.5. Studijų kryptis – ekonomika;
arba:

22.6. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.7. Darbo patirtis – žemės ūkio srities patirtis;
22.8. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

23. Transporto priemonių pažymėjimai:

23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4;
24.2. Organizuotumas – 4;
24.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. Analizė ir pagrindimas – 5;
24.5. Komunikacija – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. Strateginis požiūris – 3;
25.2. Veiklos valdymas – 3;
25.3. Lyderystė – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. Orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. Dokumentų valdymas – 4.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25, 11:13:55