Pasirinkite kalbą

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2023-09-25 įsakymu
Nr. PA-140-(10.1)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Šeduvos miesto seniūnijos elektrikas yra kvalifikuotas darbuotojas.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Šeduvos miesto seniūnijos elektriko (toliau – elektriko) pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.
4. Elektriko darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai.
5. Elektrikas yra tiesiogiai pavaldus Šeduvos miesto seniūnijos seniūnui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi:

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę elektriko kvalifikaciją;

7. Elektrikas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

7.1. elektrotechnikos pagrindus;
7.2. pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę;
7.3. elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones;
7.4. elektros įrengimų ir prietaisų montavimo ir remonto būdus bei eiliškumą;
7.5. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus;
7.6. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;
7.7. elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir įvadinės aparatūros, akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą;
7.8. racionalaus elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, apsaugos nuo perkrovų būdus;
7.9. relinės apsaugos paskirtį;
7.10. įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus;
7.11. sudėtingų kontrolinių matavimo prietaisų paskirtį ir panaudojimo sąlygas;
7.12. visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus;
7.13. bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus;
7.14. saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;
7.15. elektroninės sistemos prietaisų sandarą ir konstrukciją, jų remonto, priežiūros, kompleksinio bandymo būdus, tvarką ir eiliškumą;
7.16. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams;
7.17. turėti elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti.

8. Elektrikas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

9.1.  atsakingas už visą elektros ūkį priklausantį Šeduvos miesto seniūnijai;
9.2. atlieka atskirus nesudėtingus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus;
9.3. patikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę;
9.4. remontuoja elektros apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizaciją, valdymo pultus, magnetines stotis, įkrauna akumuliatorius;
9.5. patikrina principinių montavimo schemų markiruotę;
9.6. pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis įjungimo schemomis;
9.7. paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus, atlieka kitų buitinių elektros įrengimų ir prietaisų remontą, organizuoja elektros perdavimo linijų remonto darbus;
9.8. nuosekliai ir laiku rūpinasi Šeduvos miesto seniūnijoje esančiais elektros apskaitos prietaisais bei laiku nurašinėja ir priduoda elektros tinklams jų rodmenį;
9.9. laiku ir tvarkingai tvarko techninę dokumentaciją, susijusią su elektros įrenginių įrengimu bei eksploatacija;
9.10. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Šeduvos miesto seniūnijos seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
9.11. organizuoja medžių ir krūmų, esančių arti oro linijų perdavimo atramų, šalinimo ir genėjimo darbus. 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-19, 11:07:54