Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA:
Šeduvos miesto seniūnijos seniūno
2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. P-4|A- (4.1)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pareigybės grupė – specialistas;
2. Pareigybės pavadinimas – vyriausiais specialistas;
Pareigybės lygis - B
3. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.
4. Vyriausiojo specialisto darbo santykius reglamentuoja lietuos respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai.
5. Vyriausiąjį specialistą skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį Šeduvos miesto seniūnijos seniūnas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
6. Vyriausiais specialistas yra tiesiogiai pavaldus Šeduvos miesto seniūnijos seniūnui, atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą viešojo valdymo administravimo) arba teisės srityje;
7.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės  aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą viešąjį administravimą, darbo santykius bei kitais teisės aktais, reikalingais tinkamai atlikti pareigybės aprašyme pavestas funkcijas;
7.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, sąžiningam, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis;
7.4. išmanyti raštvedybos bei dokumentų archyvavimo taisykles;
7.5. mokėti dirbti kompiuteriu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

8.1. atlieka personalo tvarkymo funkcijas seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, formuoja ir saugo darbuotojų asmens bylas, registruoja personalo valdymo ir tvarkymo dokumentus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia darbuotojų darbo grafikus, pareigybių aprašymus, rengia kitus seniūno įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais, supažindina darbuotojus su seniūno priimtais įsakymais, atlieka kitas reikalingas teisės aktuose numatytas personalo tvarkymo funkcijas, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;
8.2. renka statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys statistinės informacijos teikimą;
8.3. rengia, teikia pasirašyti seniūnui ir išduoda seniūnijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokią faktinę padėti patvirtinančias pažymas, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
8.4. tvarko seniūnijos raštvedybą. Gautus seniūnijoje raštus registruoja, teikia seniūnui, su seniūno vizomis teikia kitiems seniūnijos specialistams. Tvarko gautų gyventojų prašymų, skundų seniūnijos veiklos klausimais registraciją ir apskaitą, teikia juos seniūnui, su seniūno vizomis teikia kitiems seniūnijos specialistams, kontroliuoja atsakymų į juos terminus, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą. Esant reikalui, perduoda gautus raštus savivaldybės administracijai ir persiunčia kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
8.5. tvarko seniūnijos archyvą. Sudaro dokumentacijos planus, parengia bylas valstybiniam saugojimui, suderina su Šiaulių apskrities archyvu, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys dokumentų saugojimą;
8.6. vykdo vietos gyventojų deklaravimo funkcijas;
8.7. nagrinėja piliečių pareiškimus bei prašymus savo kompetencijos ribose;
8.8. išduoda pažymas (seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams), gyvenamosios vietos ir kitokiai faktinei padėčiai patvirtinti, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
8.9. renka ir nustatyta tvarka teikia rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
8.10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio seniūnijos seniūno pavedimus, susijusius su strateginių tikslų įgyvendinimu.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Vyriausiasis specialistas yra atsakingas už:

9.1. pavestų užduočių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
9.2. vidaus darbo tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi;
9.3. parengtos informacijos teisingumą;
9.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-19, 11:02:05