Pasirinkite kalbą
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn1
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Notariniai veiksmai
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:
1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti.
2. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.
3. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810);
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Dokumento, kurio liudijamas nuorašas ar išrašas, originalas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Seniūnijos, į kurią kreipiasi gyventojas - seniūnas (išskyrus Radviliškio miesto seniūniją).
9. Administracinės paslaugos vadovas Seniūnijos, į kurią kreipiasi gyventojas - seniūnas (išskyrus Radviliškio miesto seniūniją).
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys -
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.
Administracinė paslauga yra galutinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Notariniai veiksmai paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:48:44