Pasirinkite kalbą

Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn9
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodama pažyma apie mirusiojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; aktuali redakcija);
- Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; aktuali redakcija);
- Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - prašymas raštu;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:
1. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, - kai prašymą pateikia Lietuvos Respublikos pilietis;
2. Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio dokumento kopija, - kai prašymą pateikia Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis;
3. Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje, - kai prašymą pateikia kitos užsienio valstybės pilietis bei asmuo be pilietybės.
Jeigu prašymas paduodamas per įgaliotą asmenį, turi būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.
Teikiant paslaugą naudojama Gyvenamosios vietos deklaravimo sistema - GVDIS.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:00:05