Pasirinkite kalbą

Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn3
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo, dirbęs arba šiuo metu dirbantis seniūnijoje, gali gauti pažymą apie jam priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; aktuali redakcija);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; aktuali redakcija).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norėdamas gauti pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, asmuo turi kreiptis į seniūniją ir pateikti:
1. žodinį prašymą,
2. asmens tapatybę įrodančius dokumentus.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai (buhalteriai). 
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai. 
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pažyma parengiama ir išduodama asmenims per vieną darbo dieną.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Žodinis prašymas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Pažyma išduodama darbuotojui prašant asmeniškai, laikantis konfidencialumo reikalavimų.
Administracinė paslauga yra galutinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:51:51