Pasirinkite kalbą

Prašymų leidimų medžių, krūmų kirtimui, pašalinimo ir genėjimo darbams išdavimui priėmimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn15
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų leidimų medžių, krūmų kirtimui, pašalinimo ir genėjimo darbams išdavimui priėmimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Radviliškio rajone. Asmuo su prašymu kreipiasi į seniūną.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas yra 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);
- 2008-06-26 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-444 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
- 2011 m. gruodžio 15 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-168 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimo Nr.T-444 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Nustatytos formos argumentuotas prašymas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti.
Kartu pateikiamas:
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Sklypo nuosavybę įrodantis dokumentas.
Sklypo planas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Prašymų leidimų medžių, krūmų kirtimui, pašalinimo ir genėjimo darbams išdavimui priėmimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:05:48