Pasirinkite kalbą

Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn7
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Prašymą išduoti pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą raštu pateikia asmuo deklaravęs savo gyvenamąją vietą seniūnijoje.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją arba per įgaliotą asmenį, arba paštu.
Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje gali būti nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.
Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą asmeniui išduodama pasirašytinai tiesiogiai atvykus į seniūniją.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008; Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793);
- Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - prašymas raštu;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:
1. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, - kai prašymą pateikia Lietuvos Respublikos pilietis;
2. Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio dokumento kopija, - kai prašymą pateikia Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis;
3. Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje, - kai prašymą pateikia kitos užsienio valstybės pilietis bei asmuo be pilietybės.
Jeigu prašymas paduodamas per įgaliotą asmenį, turi būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.
Teikiant paslaugą naudojama Gyvenamosios vietos deklaravimo sistema - GVDIS.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:55:58