Pasirinkite kalbą

Pažymos išdavimas patalpų savininkams (bendraturčiams)

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn14
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos išdavimas patalpų savininkams (bendraturčiams)
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Prašymą išduoti pažymą apie jam priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis raštu pateikia gyvenamosios patalpos seniūnijoje savininkas (bendraturčiai).
Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją arba per įgaliotą asmenį, arba paštu.
Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išduodama pasirašytinai tiesiogiai atvykus į seniūniją arba siunčiama paštu, atsižvelgus į prašyme pateiktą informaciją.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008; Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793);
- Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29) 4R-18 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 44-1673).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - prašymas raštu;
- galiojantys nuosavybės dokumentai;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:
1. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, - kai prašymą pateikia Lietuvos Respublikos pilietis;
2. Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio dokumento kopija, - kai prašymą pateikia Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis;
3. Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio dokumento kopija, - kai prašymą pateikia Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis;
4. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje, - kai prašymą pateikia kitos užsienio valstybės pilietis bei asmuo be pilietybės.
- dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos).
Jeigu prašymas paduodamas per įgaliotą asmenį, turi būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Pažymos išdavimas patalpų savininkams (bendraturčiams) paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:04:35