Pasirinkite kalbą

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn2
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išduodamos asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Šeimos sudėties pažymos apie tos seniūnijos gyventoją išduodamos įstaigoms ir institucijoms gavus jų raštą. Pažymos gyventojams išduodamos pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą raštu arba žodžiu. Prašymai registruojami registrų žurnaluose. Esant būtinybei pažymos išduodamos šeimos nariui pateikus to asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; aktuali redakcija);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; aktuali redakcija);
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
1. Laisvos formos prašymas raštu arba žodžiu.
Prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gimimo data (metai) ar asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, duomenų naudojimo tikslas ir adresatas – nurodoma institucija, kuriai reikia pristatyti dokumentą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos - GVDIS.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai (tarnautojai). 
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai. 
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pažyma parengiama ir išduodama gyventojams per vieną darbo dieną, įstaigoms ir institucijoms Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas raštu pateikiamas laisvos formos. Prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gimimo data (metai) ar asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, duomenų naudojimo tikslas ir adresatas - nurodoma institucija, kuriai reikia pristatyti dokumentą. Prašymai žodžiu registruojami registrų žurnale ir patvirtinami prašančio asmens parašu.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
Teikiant paslaugą naudojama Gyvenamosios vietos deklaravimo sistema - GVDIS.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Išduodant šeimos sudėties A4 ar A5 formos pažymą, asmens suteikta informacija sutikrinama su seniūnijos duomenų bazės duomenimis. Informacija teikiama laikantis konfidencialumo reikalavimų.
Administracinė paslauga yra galutinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:50:42