Pasirinkite kalbą

Leidimų laidoti išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn10
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų laidoti išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti seniūnijos gyventoją ir (ar) jų šeimų narius (šeimos kapai) seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse tik gavus rašytinį leidimą laidojimui. Vadovaudamiesi Radviliškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėmis seniūnai išduoda leidimus laidoti.
Asmuo su prašymu kreipiasi į seniūnijos specialistą, jis padaro mirties liudijimo kopiją, išrašo leidimą laidoti, jį pasirašo seniūnas.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo įstatymas 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1404, Žin., 2007, Nr. 140-5763;
- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2009-07-16 sprendimas Nr.T-763 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Leidimas išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui(-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam nurodytus dokumentus:
1. prašymą;
2. laidojimą organizuojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. mirties liudijimą;
(reikalui esant, artimų giminaičių sutikimai, jei laidojama šeimos kape).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Seniūnija vadovaujasi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-763 „Dėl Radviliškio rajoon savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos, visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos, kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ Rašytinius leidimus laidoti išduoda savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai. Leidimas išduodamas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Leidimo forma patvirtinta Radviliškio r.sav. tarybos minėtu sprendimu.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Leidimų laidoti išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:01:11