Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kraštotvarkininko pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė - I;
1.2. Pareigybės pavadinimas - Kraštotvarkininkas (2149);
1.3. Pareigybės lygis - B;
1.4. Kraštotvarkininkas yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio miesto seniūnui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Kraštotvarkininkas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. būti susipažinusiam ir  savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais;
2.3. gebėti bendrauti, turėti darbo su žmonėmis patirtį, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti B kategorijos LR vairuotojo pažymėjimą, atsakingo už darbų saugą pažymėjimą, būti pareigingas, darbštus, kūrybingas;
2.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Kraštotvarkininkas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

3.1. tinkamai ir laiku vykdo miesto Seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;
3.2. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, miesto Seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
3.3 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
3.4. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
3.5. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
3.6. teikia pasiūlymus seniūnui dėl želdynų teritorijų tvarkymo;
3.7. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;
3.8. organizuoja želdinimo darbus bendro naudojimo teritorijose ir želdynuose: rengia želdinių sodinimo projektus, kontroliuoja želdinimo darbų kokybę, želdynų ir želdinių būklę, esant reikalui, organizuoja želdinių atnaujinimą;
3.9. organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą;
3.10. organizuoja kapinių priežiūrą;
3.11. organizuoja miesto tvarkymo darbus ir kontroliuoja viešųjų darbų darbininkus, asmenis, dalyvaujančius visuomenei naudingoje veikloje, administracinę tvarką pažeidusius ir teismo  sprendimu nukreiptus atlikti nuobaudą piliečius;
3.12. tvarko su  miesto tvarkymo darbų vykdymų susijusią dokumentaciją (sutarčių sudarymas, darbo laiko žiniaraščių, aktų ir pažymų apie atliktus darbus pildymas ir kt.);
3.13.organizuoja aplinkos tvarkymo darbus švenčių ir renginių metu;
3.14. parenka mažosios kraštovaizdžio architektūros elementus bendrojo naudojimo ir želdinamoms teritorijoms bei želdynams;
3.15. renka ir susistemina visą informaciją apie Radviliškio mieste esančius želdynus;
3.16. kontroliuoja, kaip miesto gyventojai, įmonės, įstaigos, bendrijos laikosi Radviliškio miesto tvarkymo ir švaros bei gyvūnų laikymo taisyklių;
3.17. savo kompetencijos ribose sprendžia gyventojų problemas, tiria skundus ir prašymus;
3.18. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
3.19. dalyvauja rajono mero, administracijos direktoriaus ir seniūno paskirtose komisijose, organizaciniuose pasitarimuose;
3.20. renginių ir švenčių metu organizuoja aplinkos tvarkymo darbus;
3.21. organizuoja medelių sodinimo ir miesto tvarkymo talkas;
3.22. tinkamai saugo dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
3.23. darbus atlieka vadovaujantis saugos ir sveikatos norminiais dokumentais, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, nustatytų darbo ir poilsio laiko normų;
3.24. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
3.25. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;3.26. atstovauja seniūnijos interesus valstybinėse, privačiose, visuomeninėse institucijose ir įmonėse, kai sprendžiami šios pareigybės kompetencijai priskirti klausimai;
3.27. kontroliuoja asmenis, atliekančius miesto tvarkymo darbus;
3.28. gilinasi ir tobulina žinias seminaruose, konferencijose, kelia kvalifikaciją mokymo kursuose, būti iniciatyviu;
3.29. organizuoja mažosios vertės pirkimus, vadovaujantis Radviliškio miesto seniūnijos viešųjų pirkimų organizavimo bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
3.30. atlieka rinkos tyrimą, rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą, rengia einamųjų metų planuojamų atlikti pirkimų sąrašą, kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką;
3.31. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
3.32. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
3.33. turi teisę gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
3.34. teikia informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;
3.35. nesant vyresniojo specialisto darbe, atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;
3.36. nesant sekretorės darbe, atlieka sekretorės funkcijas;
3.37. kelia kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos. 

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

4. Kraštotvarkininkas, vykdantis šias pareigas, atsako už:

4.1.  seniūno įsakymais pavestų užduočių,  pavedimų  bei pareigybės aprašyme pavestų funkcijų tinkamą vykdymą;
4.2. tarnybinės etikos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Radviliškio miesto seniūnijos nuostatų laikymąsį;
4.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
4.4. teisingą dokumentų pildymą ir savalaikį jų pridavimą;
4.5. savalaikį užduočių vykdymą;
4.6. želdynų ir želdinių priežiūrą mieste;
4.7. už kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Kraštotvarkininkas:

5.1. priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos veiklos nuostatais;5.2. Ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio sprendžiami susitarimu arba LR įstatymų nustatyta ginčų sprendimų tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 20:45:29