Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vyriausiojo buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė - I;
1.2. Pareigybės pavadinimas - Vyriausiasis buhalteris (121102);
1.3. Pareigybės lygis - A2;
1.4. Vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga organizuoti seniūnijos veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą;
1.5. Vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio miesto seniūnui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Vyriausiasis buhalteris, einantis šia pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. žinoti buhalterinės apskaitos įstatymus, metodinius ir norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos sudarymą, tvarkymą ir vedimą, Lietuvos Respublikos darbo ir darbo saugos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą;
2.3. žinoti kaip forminti finansines operacijas, kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines vertybes;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti finansinę, buhalterinę informaciją, rengti išvadas;
2.5. žinoti biudžeto sandaros įstatymą, finansų apskaitą;
2.6. mokėti inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;
2.7. žinoti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus, šiuolaikines skaičiavimo  technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus;
2.8. laikytis seniūnijos vidaus tvarkos taisyklių, sąžiningai ir nepriekaištingai atlikti savo pareigas;
2.9. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, buhalterinės apskaitos programa myLOBster Trading, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
2.10. žinoti apskaitos bei mokesčių pasikeitimus.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Vyriausiasis buhalteris, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

3.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartus (VSAFAS);
3.2. rengia, tikslina programų sąmatas, biudžeto projektus, kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą;
3.3. dalyvauja rengiant veiklos planavimo dokumentus, atlieka jų vykdymo finansinę kontrolę;
3.4. užtikrina tikslų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įtraukimą į apskaitą pagal pateiktus pirminius dokumentus, vykdo atsiskaitymus su kreditoriais;
3.5. apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, kasmetines atostogas, dviejų darbo dienų nedarbingumą, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, išeitines kompensacijas, išduoda darbo užmokesčio pažymas, išskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas į fondus, kitas įmokas, atlieka mokėjimus į kitų įstaigų, darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;
3.6. tvarko ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto ir atsargų apskaitą;
3.7. apskaičiuoja ir registruoja apskaitoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą bei atsargų nuvertėjimą, turto nurašymą;
3.8. užtikrina, kad pagal apskaitos standartus (VSAFAS) visos ataskaitos būtų parengtos laiku, ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir finansinė atskaitomybė būtų laiku pateikta atitinkamoms institucijoms;
3.9. apskaito visas pinigines lėšas, materialines vertybes bei ilgalaikį turtą ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos operacijų dokumentuose;
3.10. vykdo visas bankines operacijas;
3.11. išrašo kasos pajamų orderius, sąskaitas faktūras, registruoja juos registruose;
3.12. apskaičiuoja nuomojamo turto nuompinigius iš norminių teisės aktų nustatyta tvarka, juos perskaičiuoja;
3.13. parengia Statistikos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamas formas, ataskaitas ir pažymas bei jas pateikia;
3.14. dalyvauja materialinių vertybių bei kito turto inventorizacijoje, patikrina inventorizacijos aprašų teisingumą su buhalterijos duomenimis, įformina inventorizacijos dokumentus;
3.15. tinkamai saugo apskaitos dokumentus ir formuoja buhalterinės apskaitos registrų žiniaraščius, pagal reikalavimus įformina jų bylas;
3.16. pasirašo apskaitos dokumentus, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
3.17. vykdo apyvartos bei sąmatų vykdymo išlaidų, darbų (paslaugų) atlikimo, finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą;
3.18. rengia viešųjų darbų projektų piniginių lėšų sąmatą Darbo biržai;
3.19. rengia pagal buhalterinius dokumentus Didžiąją knygą;
3.20. nuolat gilina profesines žinias, kelia profesinę kvalifikaciją, seka informaciją apie naujausius finansinius pasikeitimus;
3.21. inicijuoja pasitarimus įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
3.22. nurodo įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi įstaigos darbuotojai;
3.23. rengia ir teikia seniūnui pasiūlymus, reikalauti iš įstaigos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
3.24. reikalauja iš atsakingų seniūnijos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
3.25. turi teisę nepriimti dokumentų, jei dokumentai įforminti pažeidžiant įstaigos nustatytą tvarką ar neturi juridinės galios;
3.26. kelia kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose, buhalteriniais bei finansiniais klausimais;
3.27. planuoja finansinių išteklių poreikį einamiesiems metams;
3.28. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, miesto Seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

4. Vyriausiasis buhalteris, vykdantis šias pareigas, atsako už:

4.1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;
4.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;
4.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
4.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;
4.5. apskaitos informacijos patikimumą;
4.6. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę arba sutartyje nustatytas finansų kontrolės funkcijas, kai apskaita tvarkoma centralizuotai;
4.7. įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis;
4.8. vidaus darbo tvarkos taisyklių, seniūnijos nuostatų laikymąsi;
4.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.
4.10. tarnybinės etikos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Radviliškio miesto seniūnijos nuostatų laikymąsį;
4.11. už kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
4.12. Vyriausiasis buhalteris, gavęs seniūno nurodymus, nevykdo jų, jeigu su tuo susijusios ūkinės  operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu seniūnas nurodymų nepakeičia, visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka seniūnui;
4.13. Vyriausiasis buhalteris, atskleidęs neteisėtus seniūnijos darbuotojų veiksmus, prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitą neteisėtą veiklą, privalo raštu informuoti apie tai seniūnijos seniūną. 

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Vyriausiasis buhalteris:

5.1. priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos veiklos nuostatais;
5.2. Ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio sprendžiami susitarimu arba LR įstatymų nustatyta ginčų sprendimų tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 20:14:18