Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vyriausiojo inžinierius komunaliniam ūkui pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė - I;
1.2. Pareigybės pavadinimas - Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkui (2149);
1.3. Pareigybės lygis - A2;
1.4. Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkui yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio miesto seniūnui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkiui, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. būti susipažinusiam ir  savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais;
2.3. gebėti bendrauti, turėti darbo su žmonėmis patirtį, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti B kategorijos LR vairuotojo pažymėjimą, atsakingo už darbų saugą pažymėjimą, būti pareigingas, darbštus, kūrybingas;
2.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkiui, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

3.1. tinkamai ir laiku vykdo miesto Seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;
3.2. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, miesto Seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
3.3 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
3.4. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
3.5. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
3.6. organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą:

3.6.1. parkų, pakelių, žalių plotų priežiūrą ir tvarkymą,
3.6.2. šaligatvių ir takų valymą bei remontą,
3.6.3. savavališkų šiukšlynų tvarkymą,
3.6.4. lauko suoliukų remontą ir dažymą,
3.6.5. medžių nupjovimą ir šakų genėjimą.

3.7. organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą;
3.8. organizuoja gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimo priežiūrą;
3.9. organizuoja kapinių priežiūrą;
3.10. organizuoja viešųjų tualetų paslaugas;
3.11. vykdo Radviliškio miesto komunalinių įrengimų priežiūrą: lietaus kanalizacijos tinklų, gatvių šaligatvių, miesto gatvių apšvietimo;
3.12. administruoja miesto tvarkymo darbus;
3.13. praveda darbų saugos instruktažus ir pildo darbų saugos žurnalus (priimant į darbą: viešųjų darbų darbininkus, asmenis, dalyvaujančius visuomenei naudingoje veikloje, administracinę tvarką pažeidusius ir teismo  sprendimu nukreiptus atlikti nuobaudą piliečius);
3.14. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, aktus ir pažymas apie atliktus darbus;
3.15. tiria nelaimingus atsitikimus darbe, pildo nelaimingo atsitikimo aktus;
3.16. vykdo seniūnijos mechanizmų techninę priežiūrą;
3.17. kontroliuoja, kaip miesto gyventojai, įmonės, įstaigos, bendrijos laikosi Radviliškio miesto tvarkymo ir švaros bei gyvūnų laikymo taisyklių;
3.18. savo kompetencijos ribose sprendžia gyventojų problemas, tiria skundus ir prašymus;
3.19. renginių ir švenčių metu organizuoja aplinkos tvarkymo darbus;
3.20. organizuoja medelių sodinimo ir miesto tvarkymo talkas;
3.21. tinkamai saugo dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
3.22. darbus atlieka vadovaujantis saugos ir sveikatos norminiais dokumentais, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, nustatytų darbo ir poilsio laiko normų;
3.23. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
3.24. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
3.25. atstovauja seniūnijos interesus valstybinėse, privačiose, visuomeninėse institucijose ir įmonėse, kai sprendžiami šios pareigybės kompetencijai priskirti klausimai;
3.26. dalyvauja miesto Seniūno paskirtose komisijose, organizaciniuose pasitarimuose;
3.27. kontroliuoja asmenis, atliekančius miesto tvarkymo darbus;
3.28. gilinasi ir tobulina žinias seminaruose, konferencijose, kelia kvalifikaciją mokymo kursuose, būti iniciatyviu;
3.29. organizuoja mažosios vertės pirkimus, vadovaujantis Radviliškio miesto seniūnijos viešųjų pirkimų organizavimo bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
3.30. atlieka rinkos tyrimą, rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą, rengia einamųjų metų planuojamų atlikti pirkimų sąrašą, kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką;
3.31. dalyvauja komisijose parenkant rangovą;
3.32. ruošia rangos sutarties projektus;
3.33. kontroliuoja, kaip rangovai atlieka sutartyje numatytus darbus;
3.34. organizuoja beglobių gyvūnų gaudymą;
3.35. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
3.36. kontroliuoja leidimų atlikti kasinėjimo darbus Radviliškio miesto viešojo naudojimo teritorijoje nustatytos išdavimo tvarkos laikymąsį;
3.37. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
3.38. turi teisę gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
3.39. teikia informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;
3.40. kelia kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos. 

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

4. Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkiui, vykdantis šias pareigas, atsako už:

4.1. seniūno įsakymais pavestų užduočių,  pavedimų  bei pareigybės aprašyme pavestų funkcijų tinkamą vykdymą;
4.2. tarnybinės etikos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Radviliškio miesto seniūnijos nuostatų laikymąsį;
4.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
4.4. civilinę saugą Radviliškio mieste;
4.5. seniūnijos šilumos ir elektros ūkį;
4.6. seniūnijos inventorių ir materialines vertybes;
4.7. teisingą dokumentų pildymą ir savalaikį jų pridavimą;
4.8. savalaikį užduočių vykdymą.
4.9. už kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkiui:

5.1. priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos veiklos nuostatais;
5.2. ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio sprendžiami susitarimu arba LR įstatymų nustatyta ginčų sprendimų tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 20:25:07