Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja seniūnijos darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus ir metinį veiklos planą;
7.2. vykdo Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas asignavimų, skirtų seniūnijai, valdytojo funkcijas;
7.3. leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.5. rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. rengia seniūnijos metinį viešųjų pirkimų planą;
7.7. vykdo einamąją finansų kontrolę pagal seniūnijos kompetenciją;
7.8. kontroliuoja sutarčių ir susitarimų, kuriuos įgyvendina seniūnija, vykdymą bei atsako, kad nustatytais terminais ir teisėtais būdais būtų įvykdyti užsakovo sutartiniai įsipareigojimai;
7.9. sudaro sutartis su asmenimis dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo, dėl savanoriškos veiklos ir yra atsakingas už jų tinkamą įvykdymą;
7.10. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.12. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
7.13. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.14. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus;
7.15. teikia Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gyventojams seniūnijos teritorijoje organizavimo ir gerinimo;
7.16. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.17. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl:

7.17.1. kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
7.17.2. Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo;
7.17.3. vietinio susisiekimo transporto organizavimo;
7.17.4. Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros;
7.17.5. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų;

7.18. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.19. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.20. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
7.21. neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;
7.22. organizuoja seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:

7.22.1. atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimą ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
7.22.2. pagal kompetenciją vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;
7.22.3. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka kaimo vietovėse namų ūkio knygų tvarkymą;
7.22.4. duomenų, reikalingų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir šiuos duomenis teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.22.5. viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.22.6. kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
7.22.7. teisės aktų nustatyta tvarka valstybės perduotos funkcijos žemės ūkio srityje įgyvendinimą;
7.22.8. priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą;
7.22.9. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat įstatymuose numatytų kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimą seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams;
7.22.10. žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registravimą ir duomenų teikimą Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.22.11. socialinės paramos teikimą seniūnijos teritorijoje ir duomenų apie išmokų, pašalpų mokėjimo tikslingumą surinkimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

7.23. dalyvauja seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:

7.23.1. organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;
7.23.2. rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
7.23.3. Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.23.4. organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
7.23.5. organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
7.23.6. organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
7.23.7. rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.23.8. organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
7.23.9. kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

7.24. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir kitų dokumentų paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje pagal seniūnijos kompetenciją;
7.25. rengia seniūnijos nuostatus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus ar papildymus;
7.26. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus ar papildymus;
7.27. nustato seniūnijos darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;
7.28. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
7.29. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
7.30. pavaduoja seniūnijos seniūno pavaduotoją laikinai jam nesant darbe dėl laikinojo nedarbingumo bei atostogų, tarnybinių komandiruočių metu ir kt. atvejais;
7.31. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-29, 13:11:50