Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo;
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. dokumentų valdymas;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Dokumentų, susijusių su seniūnijos veikla rengimas;
6.2. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją;
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus;
10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą;
11. Priima ir aptarnauja asmenis;
12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais;
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo;
14. Administruoja dokumentus;
15. Į apskaitą įtraukia bylas;
16. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui;
17. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
18. Seniūno pavedimu rengia seniūnijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus bei vykdo seniūnijos viešuosius pirkimus;
19. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, susijusius su prekyba viešose vietose bei išduoda leidimus;
20. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus susijusius su masinių renginių organizavimu bei išduoda leidimus;
21. Priima ir aptarnauja asmenis; atsako į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija ir užtikrintas vieno langelio aptarnavimo principas;
22. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Seniūnijos darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

25. Transporto priemonių pažymėjimai:

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. komunikacija – 3;
26.2. analizė ir pagrindimas – 2;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;
26.4. organizuotumas – 2;
26.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. informacijos valdymas – 2.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 19:54:10