Pasirinkite kalbą

Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose

Projekto pavadinimas Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose
Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Radviliškio Gražinos pagrindinė, Vinco Kudirkos ir Vaižganto progimnazijos, Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio ir Baisogalos gimnazijos. Projekto partnerė konsultuojanti mokykla Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Paramos suma 95.929,08 EUR
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos socialinio fondo
Projekto vykdytojo lėšos 1 957,74 EUR
Projekto vertė 97 886,82 EUR
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 18 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 rugsėjo 17 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Europos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus. Projekte dalyvaus penkios veiklą tobulinančios Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: Gražinos pagrindinė mokykla, Vinco Kudirkos ir Vaižganto progimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio ir Baisogalos gimnazijos. Projekto partnerė – konsultuojanti mokykla Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Projekto metu bus įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa (54 val.), kurioje mokyklos bendruomenės (pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai) mokysis, kaip refleksiją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui, kaip dirbti su virtualia reflektavimo sistema, kaip individualizuoti ir pritaikyti šią sistemą kiekvienam vaikui. Mokymuose dalyvaus 55 asmenys.

Virtuali reflektavimo sistema bus diegiama projekto partnerėse mokyklose 5–8 klasėse. Šių klasių mokiniai projekto laikotarpiu naudosis virtualia reflektavimo sistema ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, etikos ir kt. dalykų pamokose. Iš viso virtuali reflektavimo sistema bus panaudota 4440 kartų. Kiekvienam dalyviui pedagogui bus suteiktos šešios konsultacijos, kurias teiks projekto konsultantės. Vyks atvirų veiklų stebėjimas konsultuojančioje mokykloje. Virtualios reflektavimo sistemos  taikymas pamokose sudarys mokytojams galimybę  atrasti reflektyvaus mokymo(-si) būdus ir pradėti juos sistemingai taikyti pamokose, pagerės ne tik 8 klasės mokinių standartizuotų testų rašymo rezultatai, bet ir mokymosi rezultatai įvairių dalykų pamokose. Mokiniai išsiugdys gebėjimą reflektuoti ir numatyti tobulėjimo kryptis, naudodamiesi sistemingais refleksijų duomenimis, atras savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymosi procesui didžiausią įtaką darančius veiksnius, labiau pasitikės savo sugebėjimais mokytis ir bendrauti.

Planuojamas projekto rezultatas – projekto laikotarpiu virtuali reflektavimo sistema bus panaudota 4440  kartų. Mokiniai naudosis savo mobiliaisiais įrenginiais atsakyti į mokytojo parengtas ir atsiųstas refleksijas mažiausiais du kartus per savaitę per mokslo metus. Tai sudarys įprotį reflektuoti, stebėti save, rasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Moksliškai įrodyta tiesioginė sąsaja tarp gebėjimo reflektuoti ir akademinių pasiekimų. Tikėtina, kad sistemingas reflektavimo sistemos naudojimas gerins ne tik aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatus, bet ir visus akademinius pasiekimus. Aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatai bus matuojami atliekatnt standartizuotus testus 2021 m. ir 2022 m.

Daugiau informacijos apie projektą – Živilė Laurutienė, projekto vadovė,  tel.: (8 422) 50 380, el. paštu zivile@ugdcentras.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10, 16:01:30