Pasirinkite kalbą

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC21

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaikui (asmeniui) kuriam nustatyta globa (rūpyba), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (520 Lt (150,61 Eur)) dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.

Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar  santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo  programą,  pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja  aukštojoje  mokykloje  pagal  dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar  nuolatinės studijų formos programą, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka.

Kai asmuo, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

Asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai  gauna  nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (260 Lt (75,31 Eur)) dydžio išmoka per mėnesį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706, 2004, Nr. 88-3208);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas išmokai gauti;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*:

4.1. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;

4.2. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas; 4.3. pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio;

4.4. pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką.

4.5. pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.

4.6. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.

4.7. mokyklos pažymą, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi;

4.8. asmeninės sąskaitos numerį.

5. kiti dokumentai.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama“:

1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie mokamą našlaičių pensiją.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. socialinių išmokų specialistė Sonata Dekker
Tel. (8 422) 69 147, el. paštas: sonata.beneviciene@radviliskis.lt
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl globos (rūpybos) išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986;).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 6 punkte pateiktus dokumentus.

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos padalinį Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 6 punkte pateiktus dokumentus.

Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą.. Bylos indeksas 30.6.

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:15:32